-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

معلم کشی؛ حربه ای جدید دربلخ


سه معلم يک ليسه در ولسوالى دولت آباد ولايت بلخ، از سوى افراد مسلح ناشناس به قتل رسيد.
سمونوال عبدالرزاق قادرى آمر امنيت قوماندانى امنيۀ اين ولايت، به تاريخ (٨ حمل) به آژانس خبرى پژواک گفت که سه معلم، شام گذشته بين مرکز ولسوالى دولت آباد و منطقۀ هاشم آباد کشته شده اند.
موصوف افزود که هرسه معلم، از مرکز ولسوالى به سوى مکتب در حال حرکت بوده اند که نزديکى تپه منطقۀ هاشم آباد، با کمين افراد مسلح ناشناس روبه رو شده اند.
به گفتۀ وى، هرسه معلم در نتيجۀ گلوله بارى اين افراد جان داده اند.
محمد فرهاد معلم ليسه مسلکى دولت آباد، به پژواک گفت که اين معلمين، ميخواستند اسناد تبديلى خود را به مکتب هاشم آباد انتقال بدهند، که در جريان راه کشته شده اند.
موصوف افزود که اين مکاتب، با کمبود معلمين روبه رو هستند و اين معلمين، براى تدريس در اين مکاتب آماده شده بودند.
به گفتۀ وى، همه جوانب اين رويداد بايد از سوى مسوولين امنيتى بررسى شود؛ وگرنه زندگى معلمين در اين ولسوالى، با تهديد بيشتر مواجه خواهدشد.
 قادرى آمر امنيت گفت که يک هيئت، براى بررسى حادثه به منطقه اعزام گرديده است.
موصوف افزود که تا حال، کدام علت خاصى براى کشتن معلمين دريافت نکرده که آن را با رسانه ها شريک سازد.