-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

بهارکابل در راه است


احمد ضیا مسعود:حــامد کــرزى استعفا بدهــد.

احمد ضيا مسعود، رهبر جبهه ملی (یکی از احزاب مخالف حکومت)  می گوید که دولت افغانستان درآستانه شکست قرار دارد و حامد کرزی، رئیس جمهورى افغانستان باید استعفا بدهدآقای مسعود می گوید کهبا انحلال دولت به رهبری حامد کرزی، یک اداره انتقالی باید تشکیل گردد تا روند انتخابات ریاستجمهوری سال آینده را نظارت کند.
ضيا مسعود نه گفته است که دولت موجود افغانستان مشروعیت اش را بکلی از دست داده است. 
اگر چه در گذشته رقبای سیاسی و منتقدین رئیس جمهورى افغانستان در مورد برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه اظهار نگرانی کرده بودند، اما این اولین باری است که معاون پیشین رئیس جمهورى خواستاراستعفای او می شود.
بر اساس قانون اساسی افغانستان یک فرد نمی تواند برای بیشتر از دو دوره به پُست ریاست جمهوریکاندیدا شود و آقای کرزی بارها تأکید ورزیده است که در انتخابات سال ۲۰۱۴، نامزد نیست.
مشخص نیست که آیا سایر هم پیمانان آقای مسعود که در گذشته موقف مشترک در مقابل حکومت افغانستانداشتند، از تقاضای او برای ایجاد اداره انتقالی حمایت می کنند یا نه.