-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

آبگردان ها درگرو استخبارات پاکستان وایران است

پرویزمشرف و سد سازی برسر دریا های افغانستان

اشاره: گفته می شود که پرویزمشرف رئیس جمهورپیشین پاکستان دربدل همکاری درمبارزه جهانی علیه تروریزم وحمله به افغانستان یک رشته شرط وشرایط گذاشته بود که ازسوی امریکا پذیرفته شده بود. احتراز از سد سازی برسردریاها درداخل افغانستان، یکی ازین شرایط بوده است. تیم حاکم اگرازشخصی بازی های خویش دربحث قدرت انصراف ندهد، امتیازاتی که به طورسری به پاکستان داده شده هیچ گاه لغو نخواهد شد. تنش با امریکا این گره را کور تر می کند. 
در حالی که نیرو های بین المللی قرار است تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج شوند، بیم آن می رود که مناقشات بر سر منابع آب، سبب بحران های منطقوی شود. 

کابل امیدوار است که بندها و سیستم های آبیاری را به هدف تولید برق اعمار کند. اما این مساله ترس و نگرانی های را در کشور های همسایه افزایش داده است.

ایران و پاکستان ادعا می کنند که این پروژه های زیربنایی امکان دارد مشکلات بشری را ایجاد کند. اما کابل به این دو کشور همسایه اش اتهام وارد می کند که برای جلوگیری از اعمار این بند های آب و سیستم های آبیاری، نا آرامی ها در این کشور را دامن می زند.

از این که افغانستان، پاکستان و ایران، در رابطه با تقسیم آب در امتداد مرز، به توافق نه رسیده اند، این تنش های روز افزون در عرصه دیپلوماتیک باعث خشونت ها در امتداد مرز های افغانستان با این دو کشور همسایه شده اند. 

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در برنامهء مشترک مناظرهء تلویزیونی بین بی بی سی و تلویزیون ملی افغانستان، ایران و پاکستان را متهم کرد که مانع تلاش های کابل در رابطه با اعمار بند ها و کنترول آب می شوند.

محمد نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز می گوید، نیرو های مسلح ایران در منطقه منظماً دست به تحریکات می زنند و موانع عمده را در برابر این پروژه ها ایجاد می کنند.

کشور های همسایه افغانستان از ده ها سال به این سو، در مورد جریان آب از افغانستان، نگرانی نه دارند. زیرا در همین مدت، پروژه های زیربنایی در این کشور اعمار نگردید.

لیکن این دو کشور همسایه، پاکستان و ایران بالای دریا های که از افغانستان منشاء می گیرند، بند ها و سیستم آبیاری اعمار کرده اند.

گزارش می نویسد که افغانستان، از دو- سوم قسمت آب های که به کشور های همسایه سرازیر می شوند، نفع نمی برد و از یک قسمت باقی ماندهء آن هم به طور نامکمل استفاده می کند.

به طور مثال، پروژه بند آب سلما در هرات که هند بازسازی آن را به پیش می برد، این پروژه به ارزش 180 ملیون دالر مقداری آبی را کم می کند که به سوی ایران روان است.

مقامات افغان می گویند، مداخله ایران سبب شده تا کار این پروژه به تعویق افتتد. اما ایران این اتهامات را رد می کند.

از سوی دیگر، تنش ها از جانب پاکستان نیز رو به افزایش اند.
باشنده های محل در شرق افغانستان بر نیرو های امنیتی پاکستان اتهام وارد می کنند که با فیر راکت ها مانع اعمار بند ها بالای دریا ها می شوند که آب آن به سوی پاکستان می رود.

گفته می شود که کار ساختمان بند های برزگ بالای دریا کابل و کنر ادامه  دارد که اگر این پروژه ها تکمیل شوند، جریان آب به سوی پاکستان نیز کم می شود.