-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

نشست های سری امنیتی دربرابر دوربین ها

اشاره: مسئولان سکتورهای امنیتی خود به تبلیغاتچی طالبان وگروه های هراس افگن مبدل شده اند.

 آیا این گونه اظهارات از طریق رسانه ها باعث روان پریشی جامعه نمی شود؟ درهیچ کشوری دیده نشده است که نشست های امنیتی درشرایط جنگی وتسلط حس ارعاب عمومی، طوری درمطبوعات بازتاب داده شود که نوعی خدمت به دشمن باشد. درگزارش زیرمتوجه می شوید که یکی از مسئولان دست اول سکتورهای امنیتی فاش می کند که 85 درصد ضربۀ  مخالفان درسال جاری متوجه پایتخت است.
مسوولان امنيتى ميگويند که امسال پلان عملياتى مخالفان مسلح، روى هدف قراردادن تاسيسات دولتى،  ساحات دیپلوماتیک و مزدحم شهر کابل متمرکز بوده؛ اما نيروهاى امنيتى آمادۀ خنثى سازى آن هستند.
امروز به منظور بررسى اوضاع و چالشها و ارزيابى فعاليت نهادهاى امنيتى در کابل، نشستى با اشتراک مسوولان امنيتى افغان و آيساف در فرقۀ ١١١ کابل دايرشد و آنها گفتند که امسال بيشترين تهديدهاى مخالفان مسلح، متوجه کابل خواهد بود.
ميرزا محمد رحيمى رييس امنيت ملى کابل؛ دراين نشست گفت که کابل ازاهميت تاريخى و استراتيژيکى مهم برخوردار بوده وحملات تروريستى وتخريبى، اکثراً از ولايات همجوار بر اين شهر سازماندهى ميشود.
وى افزود که موسسات داخلى وخارجى، وزارتخانه ها، سفارتخانه، و پايگاه هاى نيروهاى بين المللى در شهر کابل موقعيت دارند و به همين دليل، همواره موردتوجه مخالفان مسلح قرار داشته است.
رييس امنيت ملى کابل گفت: "ما از تمام پلان هاى طالبان در سال روان، تقريباً آگاهى داريم که ازاين جمله ميتوانيم بگوييم که طالبان، بيشتر از تبليغات ضددولتى دربين پرسونل دولتى استفاده خواهندکرد و دراين سال پلان دارند که تاسيسات دولتى شامل بخش هاى ملکى ونظامى و نهادهاى خارجى را هدف بگيرند."
رحيمى از تغييرات در رهبرى طالبان درشهرکابل نيزخبرداده، گفت که يکماه قبل طى جلسه يى، مولوى عبدالقديرمسوول مالى کميسيون پشاورطالبان تغييراتى را براساس هدايت ملاعمر به ميان آورده است.
وى افزود که حافظ محب الله مسوول اسبق کميسيون نظامى پشاور به حيث والى نامنهاد طالبان و مولوى عنايت الله عضوکميسيون نظامى پشاورعلاوه از مسووليت قبلى اش، مسوول عملياتهاى خاص انتحارى درکابل تعيين شده و به فعاليت آغاز نموده اند.
اما رييس امنيت ملى کابل گفت که نيروهاى امنيتى، معلومات کشفى و استخباراتى را با همديگر شريک ساخته و پلانهاى مخالفان مسلح را خنثى خواهند کرد.
رحيمى، نبود وسايل تخنيکى مدرن در دروازه هاى شهر را از چالش عمدۀ فرا راه امنيت عنوان نموده، افزود که براى بهبود وضعيت امنيتى، بايد دروازه هاى شهرکابل با وسايل چک و کنترول مدرن، مجهز شوند.
تورنجنرال قدم شاه (شهيم) قوماندان فرقۀ ١١١ اردوى ملى در کابل، دراين نشست گفت که يکى ازاهداف بزرگ مخالفان مسلح دولت، انجام حملات تخريبى بوده و حدود٨٥ درصد تهديدات مخالفان، متوجه کابل است که تاکنون تاحد زيادى از آن جلوگيرى شده است.
وى افزود که مخالفان مسلح، بيشترازطريق تبليغات رسانه يى ميخواهند فعاليتهاى شان را انجام بدهند و امسال نيز آنها قصد دارند که حملات شان را درساحات مزدحم انجام بدهند و درسال روان، اهداف زيادى دارند و درجلساتى که درآنسوى مرز داشتند، کابل را يکى از بزرگترين اهداف خود انتخاب نموده اند.
 اما شهيم گفت که نيروهاى امنيتى ازلحاظ قابليت، تعليم و تربيه وتجهيزات، در وضعيت خوبى قرار دارند، که ميتوانند هرگونه حملات مخالفان مسلح را نقش برآب نمايند.
وى هدف نشست امروز را ارزيابى کار و فعاليتها و عمليات نويد سال گذشته و بحث روى  پلان عمليات عقاب خوانده، افزود که هدف عمليات عقاب که به تازگى آغاز گرديده؛ تامين امنيت، حکومتدارى خوب، انکشاف وبازسازى، ادغام مجدد و زمينه سازى براى انتخابات سال آينده ميباشد.
قوماندان فرقۀ ١١١ اردوى ملى در کابل، علاوه کرد که ٩٥ درصداهداف تعيين شده درعمليات نويد درسال گذشته، به دست آمده و پنج درصد اهداف آن که تبادل معلومات استخباراتى و تجهيزات تکنالوژى معلوماتى است، روى آن نيز کار جريان دارد که آنهم شامل پلان عملياتى عقاب گرديده است.
لوى پاسوال محمدايوب سالنگى قوماندان امنيه کابل گفت که بايد به امنيت کابل توجه جدى صورت بگيرد؛ بخاطريکه مخالفان مسلح درتلاش ناامن ساختن اين شهرهستند. اگر به اين موضوع و دستاوردهاى دهه اخيرتوجه نشود، کشور بارديگر دستخوش جنگ و بحران شده و طالبان بارديگر وارد صحنه خواهند شد.
وى برهمکارى و شريک سازى معلومات استخباراتى وکشفى تاکيد نموده، افزود که کابل توسط مخالفان مسلح، ازطريق بخشهايى از ولايات ميدان وردگ، لوگر، پروان، کاپيسا و لغمان هدف قرار داده ميشود و تلاش ميکنند که بخاطراخلال امنيت شهرکابل، از راه هاى مختلف سلاح و مهمات را وارد نمايند.
سالنگى گفت که بخاطر رفع اين تهديدات، بايد درقسمت تقويت و تجهيزنيروهاى امنيتى و چک وکنترول وسايط در جاده هاى عام و دروازه هاى شهر، توجه جدى مبذول گردد.