-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

تیم حاکم به جای مزمزه کردن «گورستان ابرقدرت ها» از انتخابات شفاف وفساد زدایی صحبت کند.


چرا رئیس جمهور کرزی به چینایی ها «صفایی» می دهد؟ چین هیچ گاه رابطه با امریکا وناتو را با رابطه تنگاتنگ با تیم حاکم درکابل معاوضه نمی کند. 
 حامد کرزی در مصاحبه ای با تلویزیون فینیکس کشور چین گفت که چین می تواند به عنوان همسایهء افغانستان و یک قدرت بزرگ جهان و منحیث دوست افغانستان، نقش مهمی را در تسهیل و حمایت از پروسه صلح افغانستان ایفا کند.
چین چه نقشی دربرقراری آرامش درافغانستان دارد؟ من فهمیده نتوانستم. یاد مان باشد که چین هیچ گاه رابطه با امریکا وناتو را با رابطه تنگاتنگ با تیم حاکم درکابل معاوضه نمی کند. 
در این مصاحبه رئیس جمهور رسیدن به صلح را یک ضرورت مبرم و حیاتی خوانده بر نقش چین در تامین صلح تاکید کرد و از این کشور خواست تا نقش اش را در این رابطه در افغانستان ایفا نماید.
کدام نقش؟ آیا طالبان وابسته به چین هستند که دستوراطاعت ازتیم حاکم برای شان بدهد؟ چین می تواند یک والی خاین، یک ولسوال ظالم ویک قاضی رشوه ستان را به دادگاه بکشاند تا مردم کم کم راضی شوند؟
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افغانستان به عنوان گورستان ابرقدرت ها معروف است گفت: این که افغانستان بهمدفن قدرت های بزرگ جهان معروف است، در اثر برخورد و پیشامد نادرست خود این قدرت ها بوده، نه به خواست افغانستان که در نتیجه باعث سقوط این قدرت ها شده است.
بدترین نقشی که ابرقدرت ها درافغانستان بازی کردند، روی صحنه آوردن نیروهای جنگی وتنظیمی برسکوی سیاسی مملکت بود. این پیش آمد نادرست، یک طرف منازعه را ازماجرا بیرون نگه داشت وحالا دو باره وارد میدان شده و به غیراز «امارت اسلامی» به چیز دیگری قانع نیستند. تیم حاکم به جای مزمزه کردن «گورستان ابرقدرت ها» از انتخابات شفاف وفساد زدایی صحبت کند.
در مورد اهمیت روابط با چین، رئیس جمهور افغانستان از این کشور به عنوان یک همسایه خوب یاد کرده، گفت: چین به مردم افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور افزود: "چین دومین بزرگترین اقتصاد جهان و ابرقدرت در حال ظهور است و این ابرقدرت همسایهء افغانستان می باشد."
این یک صفایی دادن غلط وشخصی است. چین هیچ کمکی به افغانستان نکرده است. ظرف ده سال اخیر، چنین چه امدادی غیرازین که مفت ومجانی بازارکشور را با بنجلات خود انحصار کرده، انجام داده است؟
حامد کرزی همچنان تاکید کرد که ادامه همکاری چین، روسیه، هند و دیگر همسایه ها برای حفظ ثبات و ترقی در افغانستان مهم است.
هیچ یک ازین کشورها ازادامه حاکمیت تیم حاکم حمایت نمی کنند؛ تنها ایران درپس قضیه ایستاد است ورئیس جمهور با چالاکی ازآن نام نمی برد.
رئیس جمهور در این مصاحبه خاطر نشان کرد که 2014 برعکس تبلیغات رسانه ها، می تواند فرصتی باشد که این کشور ها به حمایت شان از افغانستان ادامه داده تا افغانستان جایگاه اصلی اش را که معبر تجارت و همگرائی منطقه است، باز یابد.
رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد آنچه که پس از خود به میراث خواهد گذاشت و همچنان در مورد رئیس جمهور آینده گفت "بزرگترین میراثی را که من از خود بجا خواهم ماند اینست که افغانستان در جریان دوره ریاست جمهوری من، خانه مشترک همه افغان ها شد، دیموکراسی، پارلمان، اقتصاد بهتر و بهبود در زندگی مردم افغانستان رونما گردید و افغانستان بار دیگر جایگاه اش را در کنار سایر ملل جهان بازیافت و درفش اش در تمامی دنیا به اهتزاز درآمد."
این ها اگر کم وبیش راست باشد، همه اش به اثر توجه وحضور جامعه جهانی امکان پذیر شده است که اینک تیم حاکم قصد دارد افغانستان را برای آنان به گورستان تبدیل کند!!