-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

هشدار مجدد حکومت افغانستان به ناتو وامریکا

خبرنامۀ مورخ اول ثور 1392 ریاست جمهوری
به نظرمی رسد یک اتحاد جنگی سازماندهی شده و جنگ اشکال خشنی به خود می گیرد.

 شورای امنیت ملی شدید ترین هشدار رسمی را به آدرس امریکا وناتو صادر کرده و با اشاره به انتخابات پیش رو گفته است که «برگزاری انتخابات در کشور یک موضوع داخلی و ملی بوده و هیچ کشور خارجی نمی تواند انتخابات ما را مهندسی نماید.»
این هشدارصریح می رساند که تیم حاکم دیگرمتوجه خطرات سیاست خویش شده وهرنوع امید برای بقا را از دست داده است.
شورای امنیت ملی گفته «هیچ کشور خارجی اجازه داده نخواهد شد تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری مداخله نموده و یا هم زمینه اعمال نفوذ را به کدام کشور همسایه در انتخابات مساعد سازد.»
به نظرمی رسد که تیم حاکم به طورقطع تصمیم دارد به دورازنظارت جامعه بین المللی، دریک تاریکی محض ودرپس دیوارهای انحصارانتخابات، انتقال قدرت به یک تشکیلات جدید وباکفایت سیاسی را به یک عملیۀ خونین تبدیل خواهد کرد.
«جلسه شورای امنیت ملی خاطر نشان کرد که امریکا و دیگر اعضای سازمان ناتو باید بدانند که به غیر از ملت افغانستان، هیچ قوت دیگری حضور آنها و موجود پایگاه های شان را در افغانستان، تضمین نمی تواند.»
این عریان ترین هشداررسمی به امریکا وناتو است و این احتمال وجود دارد که تیم حاکم- دررأس- تنظیم های حزب اسلامی (شاخۀ ارغندیوال، سباوون) جمیعت اسلامی، اتحاد اسلامی ( استاد سیاف) وحزب وحدت (شاخه استاد خلیلی) خود را برای یک جنگ وجهاد تازه (این بار) علیه حامیان قبلی شان- امریکا وناتو- آماده کرده اند یا درحال تدارک هستند.
«شورای امنیت ملی تاکید کرد که موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا باید حمایت ملت افغانستان را با خود داشته و صلح، ثبات و قطع جنگ در کشور را تضمین نماید.»
شورای امنیت ملی یکبار دیگر تصریح نمود که پاکستان و یا هم کشور دیگری نمی تواند حضور و بقای امریکا را در افغانستان تضمین نماید.
در اخیر جلسه، شورای امنیت ملی فیصله نمود تا به منظور رفع نیازمندی های اردوی ملی از ناحیه اکمالات پوسته ها و جزوتامهای که در مناطق صعب العبور کشورموقعیت دارند و همچنان انتقال مجروحین، از بودجه دولت افغانستان شماری طیارات ترانسپورتی و هلیکوپتر ها خریداری گردد و به اختیار وزارت دفاع ملی قرار داده شود.
یک فریب کاری عریان است. نیمه بودجه توسعه ای کشور ازکمک های بین المللی تأمین می شود. خریداری طیاره به مراتب از سطح وحجم بودجه دولت افغانستان بالا است. مگر این که سپاه پاسداران ایران تمامی نیازمندی ها دراکمال وتجهیز اردوی افغانستان را به طورکامل اکمال کند. فیصله شورای امنیت ملی درمورد خریداری جنگ ابزار وطیاره ازبودجه دولت، و یا آماده گی به هدف جنگیدن علیه پایگاه های خارجی یک پروژۀ تازه ساخت است وعواقب بسیار خطرناکی به کشور می تواند به بارآورد.