-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

ائتلاف ملی: کرزی از قطر دست خالی برگشت

 گروه طالبان به اين پيشنهاد آقاى کرزى پاسخ منفى داد و کرزى با دست خالى به وطنبرگشت.

ايتلاف ملى افغانستان به رهبرى داکتر عبدالله سفر رئيس جمهورى کشور به قطر را به منظور بازگشايى دفتر طالبانناکام تلقى کرده و گفته است که حامد کرزى با دست خالى به وطن برگشت.
فاضل سانچارکى سخنگوى ايتلاف ملى در يک گفتگوى ويژه به آرمان ملى گفت: رئيس جمهورى کشور با سفر اخيرشبه قطر مى خواست در ازاى بازگشايى دفتر طالبان در قطر، همکارى اين گروه را با تيم خودش جلب کند و آنها را درقدرت سياسى شريک سازد، اما گروه طالبان به اين پيشنهاد آقاى کرزى پاسخ منفى داد و کرزى با دست خالى به وطنبرگشت.
سانچارکى اضافه کرد: طالبان با فسادى که در دستگاه حکومت کرزى وجود دارد و اين که تيم حاکم از صفحه سياسىکشور حذف مى شود، نخواستند با رئيس جمهورى مذاکره کنند زيرا به قول وى طالبان تيم حاکم در کشور را بى ريشهمى دانند که پس از مدتى کار آن پايان مى يابد و به همين منظور نماينده گان طالبان از مذاکره و نشست با تيم حاکمخوددارى کرده اند.
سخنگوى ايتلاف ملى يک بار ديگر تأکيد کرد تا زمانى که گروه طالبان نظام جمهورى اسلامى افغانستان را به رسميتنشناسد و اساسات آن را قبول نکند، ايتلاف ملى هرگز با گروه طالبان مذاکره نکرده و به باز گشايى دفتر آنها در قطرابراز موافقت نمى کند.
به همين گونه آقاى سانچارکى گفت که کرزى هنگام سفرش به قطر از امير آن کشور خواست که طالبان را مجبور بهمذاکره کند، اما امير قطر به حامد کرزى وانمود کرده است که قطر زمينه گفتگوى داوطلبانه طالبان با دولت افغانستانرا مساعد مى کند، اما هيچ طرف را مجبور کرده نمى تواند که حاضر به مذاکره و گفتگو
شوند.
اما شوراى وزيران در جلسه روز دوشنبه (12) حمل خود سفر حامد کرزى را با دست آورد ارزيابى کرده و آن را قدمى در تأمين صلح در کشور تلقى کردند.