-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

رئیس جمهورعصبانی به کابل برگشت


حکومت افغانستان درشرایط بسیار دشوار قرارگرفته وهم درداخل ( با احزاب، خواسته های همگانی ) وهم درسطح منطقه با همه درافتاده است.


منابع ویژه نزدیک به تیم حاکم تایید می کنند که رئیس جمهور درمذاکره سه ساعتۀ دشوار با جنرال پرویزاشفاق کیانی با حضور وزیر خارجه امریکا در بروکسل، تمامی امید خود را نسبت به توسعه مثبت روابط با اسلام آباد از دست داده است.
این منبع توضیح داد که خواسته های دوطرف ازهم بسیار فاصله دارند و نکته تازه این که جنرال کیانی حکومت کابل را به سنگ اندازی درتأمین صلح وآرامش درمرز و همچنان درحل معضل افغانستان متهم کرده است. رئیس جمهور کرزی بار دیگر به طور سرراست از اشفاق کیانی خواسته است که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند که با واکنش استهزاء آمیز از سوی کیانی رو به رو شده است.

پاکستان از آقای کرزی در مورد سپردن مولوی فضل الله و مولوی فقیر، امضای پیمان استراتیژیک مشابه با پیمان استراتیژیک کابل- دهلی و محدود کردن حضور هند در افغانستان پیش شرط هایی مطرح کرده است که با توجه به تنش های لفظی و خط ونشان کشی های متقابل، تکرار مکرر خواسته های قبلی است. نکته تازه این است که رئیس جمهور کرزی مهلت دارد که با کابینه اش درمورد خط دیورند و امکان امضای پیمان استراتیژیک با پاکستان مشورت هایی را انجام دهد. اما به نظر می رسد که رئیس جمهور درین رابطه از مقامات امریکا ناراضی است و احساس می کند که امریکا از خواسته پاکستان حمایت می کند. مذاکره بین پاکستان و افغانستان در بروکسل بدین معناست که امریکا از اجندای مذاکرات حمایت می کند وخواهان است که همین مسایل کلیدی حل شوند.
اگرچه جان کری وزیرخارجه امریکا از پیشرفت و«سازنده» بودن مذاکرات سخن گفته؛ اما درعمل هیچ پیشرفتی که دو طرف به خصوص تیم حاکم درکابل از آن رضایت داشته باشد، حاصل نشده است. درخواست افغانستان درحالی تکرار شده است که درگذشته نیز نتایجی به همراه نداشته است. شماری از اعضای طالبان که به اثر سفر مدیران شورای عالی صلح به پاکستان واستقبال ظاهری از آنان دراسلام آباد آزاد شده اند، به طور قطع با حکومت کابل حاضر به مذاکره نیستند.
ناظران وضعیت احتمال می دهند که کرزی از تماس های امریکا و پاکستان و نشست هایی که بیشتر رسانه ای اند تا مفید؛ سرخورده و خسته شده است. اکنون رئیس جمهور گفته است که پس از انقضای یک مدت کوتاه، دیگر با پاکستان داخل مذاکره نخواهد شدو این وضعیت نشان می دهد که بن بست شکل حقیقی به خود گرفته است. این بحران درحالی شدت گرفته است که تیم حاکم درسطح داخلی دراثر فساد، خود سری، باندبازی، شخصی بازی وتنظیم بازی کاملاً از هم گسیخته است و احزاب سیاسی و مخالف درجستجوی راه های تازه ای افتاده اند تا تیم حاکم را از مصادره کردن انتخابات به بهانه های واهی منصرف کنند.