-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

از دست وکلا وسناتوران به بینی رسیده ام


سکوت شورای امنیت ملی دربرابر «برادران»


غلام مجتبی پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی عارض شده است که از «مداخلات بی مورد و غیر قانونی عده ی از وکلا وسناتوران شورای ملی» به ستوه آمده است.
بربنیاد خبرنامۀ منتشره از سوی ریاست جمهوری، وزیر داخله درادامۀ سخنانش درخصوص طرح های اصلاحات یاد آور شده است که از« اول جدی سال گذشته الی اکنون ۳۲ مرتبه به ولسی جرگه و ۱۴ مرتبه به مجلس سنا» به بهانه های گونه گون فراخوانده شده و متعاقباً «در چهار ماه گذشته ۱۵۲۰۰ ورقه درخواستی اعضای شورای ملی» به دفتروی مواصلت کرده است که همه اش تقاضا های مقرری نزدیکان، گرفتن قرارداد ها وانواع خواسته های «بی مورد» دیگر است. وزیرداخله از دست وکلا وسناتوران به شورای امنیت ملی پناه برده است. آن چه توجه هر مخاطب را نسبت به خبرنامۀ ریاست جمهوری جلب می کند این است که اعضای شورای امنیت ملی دربرابر اظهارات وزیرداخله سکوت کرده و به قول معروف هیچ تدابیری را هم حتی روی کاغذ اتخاذ نکرده اند.
ناظران اوضاع وبخشی از مردم که اوضاع داخلی کشور را دنبال می کنند بدون زحمت نتیجه می گیرند که فقط آن عده وکلا و سناتوران صلاحیت دارند به وزیرداخله امرونهی کنند؛ تقاضا ها پیش بکشند و سرخود را در معاملات پول سازی داخل کنند که دقیقاً از سوی مراجع قدرت حمایت می شوند. مرجع قدرت درداخل ارگ ریاست جمهوری است نه درده بازار ده افغانان یا مراد خانی کابل. وکلای «مداخله گر» خود بخشی از دستگاه دولت اند که از سوی بالاتران نصب شده و جزو سیستم به شمار می روند. فقط زمانی اصلاحات خواهد آمد که سیستم شکستانده شده و ادارۀ سالم به وجود آید.