-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

مهم ترین رویداد مورخ ۳۰ ثور ۱۳۹۲21 تن از سفیران کشور های عضو اتحادیه اروپا، در یک سفر دسته جمعی به هرات، تعهدات شان را نسبت به ادامهٔ همکاری به افغانستان اعلام کردند.
ویگادس اوشحکس رییس و نماینده ٔ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، عصر روزگذشته( 29 ثور) در نشستی خبری گفت که 21 تن از سفیران کشورهای اتحادیه اروپا به شمول سفیران کشورهای ناروی و ترکیه، جهت ادامهٔ همکاری های استراتیژیک شان به افغانستان در دههٔ تحول، به هرات سفر کردند.
وی گفت که کشورهای اتحادیه اروپا که شامل27عضو می باشند، سال گذشته در نشست توکیو تعهد کردند، تا هفت سال آینده مبلغ بیش از یک هزارمیلیون دالر را به افغانستان کمک کنند.
وی تاکید کرد که در مقابل این کمک ها، برگزاری انتخابات شفاف، مبارزه بافساد اداری، پیشتیبانی از حقوق زنان، تقویت سیستم عدلی و قضایی، بسترسازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی از کارهای است که دولت افغانستان باید انجام دهد.
وی گفت که پس از سال 2014 اتحادیه اروپا به کمک های مالی شان به ویژه در بخش اقتصادی ادامه خواهند داد و به خاطر لانه برداری تروریستان، مبارزه با فقر و حقوق بشر و زنان مساعدت می کنند.
داوود شاه صبا والی هرات نیز در این نشست خبری گفت که هدف از سفر این هیأت بلند پایه کشورهای اتحادیه اروپا در هرات دریافت دیدگاه مردم هرات نظر به دهه تحول است.
گفتنی است که این هیأت در سفرشان به هرات دیدگاه جامعه مدنی زنان و بعضی از رییس های اداره محلی هرات در زمینه انتخابات ریاست جمهوری و بهبود وضعیت حقوق زنان و جامعه مدنی خواستند
این اولین سفر دسته جمعی 21 کشور اتحادیه اروپا در هرات می باشد.
سادات علوی- هرات