-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

سلام؛ نوزادان خوف وگریه

پابه پای ازترکش گلوله وغرش وآژیر، ده ها کودک درنزدیکی محل درگیری بین انتحاری ها وقوای ضد شورش درکابل به دنیا می آیند.

از ساعت چهار بعد از ظهر امروز ۲۴ می، یورش یک گروه چهار نفری انتحاری های طالب، شهروندان پایتخت را شوک داد. گروه خودکش مجهز با جنگ ابزار های سبک وسنگین ظاهراً قصد ورود به یکی از تأسیسات «یوناما» را داشته اند که به هدف خود رسیده اند. صدها مأمور ضد شورش از چهار سو محلی را که انتحاری ها درآن خزیده اند، درمحاصره دارند.
به نظرمی رسد که درگیری وتیراندازی متداوم درطول ساعات امشب نیز تا زمان ته کشیدن مهمات انتحاری ها ادامه پیدا کند. محل درگیری خیابان فرعی میان «برج شهرآراء» و جادۀ عمومی «انصاری» است. درین مسیر، تأسیسات نظامی به شمول «مدیریت محافظت عامه» وزارت داخله درجنب برخی اداره های خارجی موقعیت دارند. اما صدای اعصاب خردکن انفجارات وترکش گلوله ها در شفاخانۀ «ملالی» جوار برج شهرآراء و مدیریت محافظت امنیت عامه، عریان تر و ترسناکتر به گوش می رسد؛ جایی که هم اکنون ده ها مادر باردار، روی بستر های مراقبتی خوابیده اند و از درد انتظار و زایش نوزاد برخود می پیچند و هول وترس روان شان را به هم ریخته است.
امشب ده ها نوزاد، محکوم اند که درموج هراس ودهشت به گیتی پراز رنج وعذاب چشم بگشایند و با نخستین گریه های خویش، بر تراژدی سرنوشت میهن شان و سرنوشت نا معلوم شان گواهی بدهند. کودکان جنگ کماکان به دنیا می آیند تا برخوف  ورجای مادران و پدران شان که سی وپنج سال تمام ناملایمات را تجربه کرده اند، شاهدی بدهند.
ظرف 35 سال میلیون ها کودک درگرماگرم جنگ ونبرد وخون به دنیا آمده و از دنیا رفته اند. امشب نیز تاریخ افغانستان این گونه تعریف می شود:
زنده و مرگ درفاصلۀ میان دو انفجار!