-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

خرید وفروش مقام های دولتی از طریق لوی سارنوالیجمال الدین «بدر»: جنرال دستگیر «رنجبر» از زبان لوی سارنوال برایم پیام داد که 16 میلیون افغانی برای ختم کردن قضیه بپردازید؛ وگرنه، تیم نورستانی حاضر است 25 میلیون افغانی تقدیم کند!


نویسنده: جمال الدین «بدر» والی پیشین نورستان
بنده یک مدت به حیث والی نورستان وظیفه اجرا نمودم. درماه اسد سال 1390 از سمت خود سبکدوش شدم. بعداز برکناری بنده درماه های عقرب، قوس وجدی معاشات پولیس درولایت نورستان مفقود گردید که به ملاحظه اوراق رسمی درتاریخ 28حوت ازبانک کشیده وحیف ومیل گردیده بودند که دراخیر ماه حمل سال 1391 از طریق رسانه ها از ادرس مجلس سنا این خبر افشا گردید که متصلا تمیم والی نورستان وغلام لله قوماندان امنیه وقت از طریق رسانه ها ازاین واقعه منکر شدند که ریکارد آن دررسانه ها موجود می باشد وقتی که قضیه جدی شد جهت تحقیقات به لوی سارنوالی محول گردید قضیه  صد هشتاد تغیرداده شد، سارنوالی به جای والی وقوماندان امنیه وقت از بنده تحقیقات را آغاز نمود.
کوشش کردم که بفهمانم این حادثه بعد از برکناری بنده صورت گرفته ولی سارنوال قبول نمی کرد از ارگانهای محلی مکتوب رسمی تبدیلی بنده را آوردم. تورنجنرال دستگیر رنجبر رئیس عمومی مبارزه بافساد اداری لوی سارنوالی بنده را به خانه خود خواسته ازمن تقریباشانزده 16ملیون افغانی تقاضاکرد، من گفتم: چرا؟؟
اقای رئیس گفت که این تقاضای لوی سارنوال است، بالاخره به 12ملیون رسید وقتی که پرسان میکردم می گفت که آقای تمیم نورستانی والی نورستان آماده است 25 ملیون افغانی را به ما بدهد؛ ولی چون شما حق به جانب هستید، این مراعات بی نظیر را درحق شما میکنیم.
پرسیدم: درصورتی که حق به جانب هستم، چرا باید پول بدهم؟
آقای رنجبر گفت: دربدل شانزده میلیون افغانی، هم ترا برائت می دهیم وهم لوی سارنوال صاحب یک وظیفۀ مناسب به شما در نظر می گیرد.
سپس آگاه شدم که تیم نورستانی و قوماندان غلام مبالغ حیف ومیل شدۀ معاشات پلیس را درجهت گم کردن ردپای خود به کارگرفته و حاضر شده اند 25 میلیون افغانی به دستگیررنجبر حواله بدهند.
سپس خلاف قواعد قضایی وقانونی به جوسازی علیه من اقدام کرده وموضوع را به غلط دراختیار رسانه ها دادند و به بهای شکستن قانون واعتبار شخصی من، افاده دادند که گویا من درقضیۀ اختلاس گرفتار شده ام. اما همین آقایان دو ماه بعد به من برائت دادند. مگردرکمال بی شرمی به رسانه خبر غلط دادند که جمال الدین «بدر» به دوسال حبس محکوم شده است!
 تصورکنید! من آزاد هستم اما شخصیت کشی از طرف ارگانهای عدلی وقضایی درحق من جریان می یابد. وقتی مقامات لوی سارنوالی به خاطر پول، سیاه را سفید وسفید را سیاه جلوه می دهد، آیندۀ مملکت را چه گونه می توان تصور کرد؟
قرارگرفتن دریک چنین موقعیتی آن هم دربرابر مافیایی که خود امور اجرایی را درانحصار خود دارد، خیلی تلخ وعذاب آور است. من سه راه پیش روی داشتم:
1-      پول مطلوبه را به آقای دستگیررنجبر سپرده بی غم میشدم. ولی این کار خلاف وجدان بود وبرای همیشه از وجدان خود خجالت میکشیدم که ازحق خود درمقابل یک شخص فاسد دفاع کرده نتوانستم.
2-       مانند بعضی وزیران ومسئولان دزد، به خارج فرارمی کردم که درآن صورت مردم گمان می کردند که حتمی خللی درکار من بوده است که فراری شدم.
3-      گزینۀ آخراین بود دربرابرمافیای رسمی ودولتی تمام قد ایستاده گی کنم تا یک کارنامه ای درمملکت علیه ظالمان برجا بماند. فرارومصلحت نگری دربرابر شر و نابرحقی، خود خیانت حساب می شود.
پیشبرد مقاومت علیه شرارت اداری آن هم به تنهایی چالشی وحشتناک است. به یاری خدا، میدان را رها نکردم تا سرانجام محکمه اختصاصی مبارزه باجرایم فساد اداری به روز چهارشنبه مورخ 26 ثوربه شرح زیرفیصل کرد:
1-      به جمال الدین بدر نسبت نبودن دلایل الزام وبه خصوص به سبب این که دروقت اختلاس والی نبود بلکه تقریبا (7) هفت ماه قبل از اختلاس معاشات پولیس نورستان از وظیفه سبکدوش گردیده بود  وبه سبب عقده شخصی ویامنفعت شخصی دراین قضیه طی یک دسیسه دخیل ساخته شده است برائت داده شد.
2-      تمیم نورستانی والی فعلی نورستان وغلام الله نورستانی قوماندان امنیه وقت، من حیث عاملان اصلی قضیه(دزدان اصلی) باید درهرجایی که باشند به اسرع وقت ازایشان تحقیقات صورت گرفته وبا دوسیه نسبتی ایشان جهت فیصله به محکمه محول گردند.
3-      اقای تورنجنرال دستگیر رنجبررئیس عمومی سارنوالی مبارزه بافساد اداری، باهمکاران  که درمختلف مراحل این قضیه چندین بار قانون را نقض نموده اصل عاملین قضیه را رهاکرده وشخص غیر را طی یک دسیسه دخیل معرفی نموده قانون را پایمال نموده خودش ناقض قانون گردیده است ودرفساد دخیل معلوم می شود باید تعقیب عدلی یعنی محاکمه گردد.
اسناد مربوط این قضیه را دردسترس قرار دارد. از کارکنان مطبوعات انتظار دارم که اگر درکار روزانه به صحنه های دردناک پشت پرده کمی توجه کنند، از خشم منفجر خواهند شد و یا وجدان شان تکان خواهد خورد. عنقریب این قضیه را از طریق رسانه ها باتمام مدارک واسنادبه خدمت هموطنان تقدیم خواهم نمود اگر برحق باشم، فقط توقع دارم مستحق دعای تان باشم.
چیلنج :  اگر لوی سارنوالی ویا آقای دستگیر رنجبر درموارد فوق کدام ملاحظه داشته باشند لازم نیست که بنده همیشه ازمحکمه استدلال کنم بلکه من چیلنج میدهم که در هرجای که باشد درخیمه لوی جرگه ودر تالار ولسی جرگه ومشرانوجرگه ویا در رسانه ها رادیو وتلوزیون مناظره علنی انجام دهیم. تا این ملت بداند که دراین کشور چه فجایعی تحت چتر ارگان های عدلی انجام می گیرد. این قشر مستبد، ارگان های عدلی وقضایی را درخدمت دسته بندی های مافیا قرار داده ووضع خطرناکی را ایجاد کرده اند.

درروزهای اینده جزئیات  موضوع را به مطبوعات ارایه می دهم.
بااحترام
جمال الدین بدر
والی اسبق نورستان