-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۱, شنبه

فضل هادی مسلم یاراز بادیگاردی قوماندان زمان تا ریاست مجلس سنا


نظامی که رئیس مجلس بزرگان آن یکی از عمله های عذاب ملی باشد، آینده اش چه خواهد بود؟ 

فضل هادی ((مسلمیار)) رئیس مشرانو جرگه یا مجلس سنا گفته است که، ((از تصویب پیمان استراتیژیک بین افغانستان و امریکا در مشرانو جرگه پشیمان هستیم.))
تذکر این نکته ضروری است که وی وقتی در باب ((پشیمانی)) از تصویب پیمان سخن می گوید، چرا صیغۀ جمع ((هستیم)) را به کار می برد؟
مگر مسلمیار مسئولیت نظر و ارادۀ تمام اعضای مجلس سنا را بر عهده دارد؟ چه کسی این آقا را وکیل و سخنگوی مردم افغانستان مقرر کرده است؟ مجلس سنا در یک کشور جایگاه و اعتباری بزرگ دارد. رئیس سنا علی القاعده کسی انتخاب می شود که دارای شأن بلند اجتماعی، منزلت علمی و شخصیتی ملی و فردی دارای تجارب خدمت به ملت باشد. مسلم یار تفنگ را در خانه اش گذاشت و مقام باد آورده را نصیب شده است.
هیچ کسی از جمع آگاهان سیاسی و تاریخی منکر این حقیقت نیست که امریکا با سرنوشت سیاسی افغانستان تا آن سطح بازی و مسخره گی کرده که فرد عادی، تفنگدار و بی اطلاع از مسایل ملی و تاریخی افغانستان، بر اساس معامله ها و شخصی بازی های تنگ نظرانه فرصت یافته که راه خود را تا ریاست مجلس سنا باز کند. این هم از خیانت های آمریکا است که داروغه های ((تنظیمی)) کار شان به جایی رسیده است که تحت نام مردم سالاری به مردم سواری مشغول شوند.
فضل هادی مسلم یار یکی از بادیگاردان قوماندان زمان در ننگرهار و گاه در کنر بود. قوماندان زمان یکی فرماندهان درجه سوم در مشرقی بود.
این که تفنگداران و حاضر باشان دورۀ جنگ و خودسری، ناگهان از کوه های دوردست و سر جاده ها جمع آوری شده و به مناصب بلند دولتی و کرسی های پول سازی رسیدند که خواب آن را هم نمی دیدند؛ واقعاً بخشی از جنایت های امریکا در افغانستان است و حالا که از حساب دهی آمریکا از متحدانش خبر هایی به گوش می رسد، مسلم یار و دیگر ((شبیحه)) های مسلح حق دارند بر آمریکا ناز بفروشند و تهدید کنند.
فضل هادی خان شاید نداند که ویتنام و زمینه های جنگ ویتنام بر ضد امریکا در شرایط ((جنگ سرد)) چه گونه فراهم شد اما مثل همه متفکران پرورش یافته از متاع و مصالح مسموعات و داده های شفاهی، پیش بینی کرده که افغانستان به ویتنام دوم برای امریکا مبدل خواهد شد. یعنی این که صد ها هزار انسان جوان، پیر، زن و مرد در ویتنام ثانی باید جان خود را بدهند تا فضل هادی خان مقام مجلس سنا را در قبضه خود داشته باشد و به قول معروف ((چپ و راست)) دالر چاپ کند.
مسلم یار گفته که در کنار جوانان ننگرهار، همان طوری که علیه شوروی جنگیده علیه پاکستان خواهد جنگید. اولاً هر مشرقی وال که از رابطه و تعلق مسلمیار به پاکستان مطلع هستند، از شنیدن این سخن خواهند خندید. دوم این که شوروی حدود 25 سال پیش از افغانستان خارج شده و مسلم یار در چند سالگی، در کدام جبهه، با شوروی جنگیده است. نشود که از نظر سن و سال در آن دوران ((برهنه صورت)) بوده و از همان جنگجویانی بوده است که در ادبیات مجاهدین به ((چریک قوماندان)) شهرت داشتند؟