-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ خرداد ۱۰, جمعه

«اجماع ملی» ؛ فرمان جنگ با «دموکراسی» و دیوارکشی به روی امریکا

محمد قسیم فهیم، تلاش دارد رهبری «جمیعت اسلامی» را بدون رضائیت صلاح الدین «ربانی» به حیث تحفۀ سیاسی وسرآغاز یک معاملۀ تازه به استاد عطا پیشکش کند.
گزارشنامۀ افغانستان- رزاق مأمون
آماج گیری پنجشیر به وسیلۀ انتحاری ها، با تدارک وتمهیدات پس پرده برای «تقسیم» قدرت و مهندسی انتخابات پیش رو رابطه دارد. امریکا ومنطقه ازین تحرکات که ظرف ماه های اخیر درارگ جریان یافته آگاهی داشته و آن را مخالفت صریح با قانون اساسی و فرآیند دموکراسی درافغانستان و همچنان ناقض منافع خویش می دانند. کرزی درمذاکرات خود با نمایندۀ ویژۀ کاخ سفید برای پاکستان و افغانستان، کماکان برطرح مقابله آمیز با جهان وافغانیزه سازی انتخابات اصرار کرده است.
آن چه رئیس جمهور به تاریخ نهم جوزا به نام «اجماع ملی» درباره انتخابات مطرح کرد، حاصل مذاکرات وچانه زنی های تیم کرزی با جریان ها و«افراد» خارج از دولت است که هدف ازآن، تقسیم قدرت ودادن امتیازات به محور های عمده، قبل از راه اندازی انتخابات نمایشی است. هنوز موضع «جبهۀ ملی» درین باره مشخص نشده و تشویش تیم حاکم هنوز برجایش باقیست. 
امریکا وهمسایه ها، به طورقطع با قدرت یک سویه ومستقل طالبان مخالف اند. ساختاری که طالبان را درتعاملات داخلی مهار بزند و توازن را نگهدارد، حیانی است. تیم جدید ضد طالبان که درعین حال درتشکیلات حکومت آینده شامل باشند، می تواند از درون طالبان وترکیب حزب اسلامی آن هم در بستر ولایات شمال وغرب ومناطق مرکزی افغانستان ساخته شود. اگر چنین نشود، «جبهۀ ملی» نیروی حاضر وآماده به حساب می آید.
اگر جامعه بین المللی وبازیگران همسایه، روی «جبهۀ ملی» به توافقی دست یابند، اسقاط تیم حاکم با هزینه و ویرانگری کمتر محقق خواهد شد. تیم حاکم از حزب وحدت (شاخۀ محقق) وجنبش ملی جنرال دوستم به عنوان «بانک های رأی» خیلی حساب می برد واز منابع بشری ونظامی آن نیز ترس دارد. بدون شک، سعی می کنند روی میز تقسیمات جدید، این جبهه را از صحنۀ تقابل خارج کنند. از «کیک» جدید «اجماع ملی» سهم چشمگیری دم چشم جبهه ملی می گذارند که رد کردنش دشوار باشد. جبهه ملی می داند که دیگر نمی شود روی رودخانه، خانه ساخت.
ائتلاف ملی به رهبری دکترعبدالله، تحت نظر قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری کار می کند ویک نهاد سیاسی چند رگه و فاقد قدرت به شمار می آید که با گرفتن یک سرامتیاز ها، آرام می گیرد. 
برای طرف های حاضر درجنگ جهانی افغانستان، شاید جوش دادن «جبهه ملی» با طالبان هرچند دریک دورۀ گذار، کار آسانی نباشد؛ مگرطالب غیر از سقوط تیم حاکم، اجندای دیگری را قبول ندارد. کوچکترین همگرایی بین طالب وتیم حاکم، باعث بروز اختلافات درونی وفروپاشی صفوف طالبان وخشکیدن هیجان انتحاری ها می شود.
طرح خود سرانه «اجماع ملی» قبل از انتخابات، اعلام رسمی کودتای نرم انتخاباتی دیگر است که امریکا وجهان ازآن حمایت نمی کنند. طالبان با آن مطلق مخالف اند وپاکستان وایران درین باره، با امریکا سرگرم رایزنی اند. پس می توان نتیجه گرفت که صد درصد ناکام است. 
رئیس جمهور درمورد تحرکات سیاسی بین طالبان وامریکا و بین شماری از سیاستگران «مخالف طالبان» با امریکا وطالبان از طریق کانال های اطلاعات ایران، اطلاعات دست اول دراختیار دارد. طرح عاجل وشتاب زدۀ «اجماع ملی» آن هم تقریباً دردقایق نود بحران، درواکنش به همان جریانات دردستور کار قرار گرفته است.
درموجودیت انتخابات آزاد وسالم، دایره کشی های مشکوک به نام «اجماع ملی» به معنای اعلام جنگ برضد امریکا و میلیون ها رأی دهنده است. بنا برین طرح متوقف کردن وبراندازی تیم حاکم روی میز مدیران بازی بزرگ قرار دارد. نهاد های پژوهشی بین المللی مطمئن شده اند که  جامعۀ افغانستان از ادامۀ سلطۀ ظالمانۀ «تنظیم ها»، جنایتکاران جنگی و هسته های دزد سالار، حمایت نخواهند کرد. رئیس جمهور مانند افراد احساساتی وخون گرم درتربییون دولت هشدار می دهد که همه چیز را در مورد «خارجی ها» افشا خواهد کرد. ایشان نگفت که مگر چیزهای برای رسوا شدن باقی مانده است؟
آن چه که وی می گوید افشا خواهم کرد این است: امریکا در انتخابات مداخله می کند!
مگرامریکا در انتخابات اول مداخله نکرد که تیم حاکم را برمردم تحمیل کرد؟ امریکا تنها درانتخابات دوم غافلگیر شد که درنتیجه، نتوانست برایجاد حکومتی کمک کند که اهلیت وکفایت  برای توسعه افغانستان وظرفیت اتحاد وهمسویی با دنیا را داشته باشد.
رئیس جمهور دقیقاً اطلاع دارد که امریکا این بار اجازه نمی دهد، سناریوی تقلبی انتخابات سال 2009 تکرار شود. اوضاع هم به زیان تیم حاکم است وطالبان را به خط وقلم شخص کرزی درکاخ سفید به رسمیت شناخته اند. تیری است که ازکمان جسته وبازنمی گردد.
حمله ناگهانی برمرکز قدرت حامیان حامد کرزی درپنجشیر، با اختراع عاجل «اجماع ملی» بی رابطه نمی تواند باشد. از سوی دیگرفهیم قسیم برای نجات از انزوا، قصد دارد استاد عطا را که صبغۀ مردمی دارد و چانس بهتری برای حضور در تحولات می تواند داشته باشد، به خود نزدیک کند. او خیال دارد رهبری «جمیعت اسلامی» را به حیث تحفۀ سیاسی وسرآغاز یک معاملۀ تازه به استاد عطا پیشکش کند. صلاح الدین ربانی به عنوان سیمای جوان وآگاه از رموز سیاست های منطقه وجهان به حاشیه می رود.
استاد عطا دردم نقد، مشتاق دستیابی به رهبری جمیعت اسلامی است وبه همکاری فهیم نیاز حیاتی دارد. فهیم دربدل کمک به استاد عطا برای رسیدن به سکانداری جمیعت اسلامی، خیال دارد، درآینده به عنوان بخشی از قدرت سیاسی باقی بماند و خطرجدی احضار شدن به دادگاه های محاسبه وتزکیه درآینده را بی اثر کند. این مسآله ایست که استاد عطا از اجرای آن عاجز است. چون خود ایشان نیاز دارد درسه بعد: داخلی، منطقه ای وبین المللی به تعامل دست یابد.
دفاع از آیندۀ فهیم از دایرۀ تضمینات استاد عطا بیرون است.
فهیم وقانونی ودیگر بازیگران آزموده شده، به شدت ضعیف ومنزوی شده اند ومی دانند که حمایت عمومی درشمال و حتی درپنجشیر وپروان، به سود استاد عطا درحال شکل گیری است .  قصد دارند از وی به عنوان سپر استفاده کنند؛ این نکته ایست که آقای نور کامل وبسنده ازآن آگاهی دارد. 
درشرایطی که تیم حاکم به سوی فروپاشی جلو می رود، جمیعت اسلامی بدون رهبر واز نفس افتاده نیز در بستر عطالت افتاده است. اما از نظر طالبان وامریکا چنین نیست. اگرتشکیلات «تنظیم» از چشم ها افتاده، نماینده گان نظامی وسیاسی آن، بخش های کلیدی قدرت سیاسی را دراختیار خود دارند واین درواقع جمیعت اسلامی است که اکنون کرزی را به سخنگوی خود تبدیل کرده و با امریکا وپروسۀ منطقه ای به مقابله ایستاده است.
فهیم می خواهد روند جاری را به نفع «آیندۀ» خود مدیریت کند. هرچند از «کلان شدن» والی بلخ مشوش است، اولین کاری که باید انجام دهد، انداختن حلقۀ مسئولیت به گردن آقای نور است. انتظارعطا محمد نور، با توجه به روابط منطقه ای وبین المللی که دارد، آن است که موفق به ایجاد توازن بین قدرت های داخلی وخارجی شود، درغیرآن، اگر جنگ «پروژه ها» تا زمان فرارسیدن موعد انتخابات به گونه ای نامتوقع به راه بیفتد، موقعیت استاد عطا هم پیچیده خواهد شد.
صلاح الدین ربانی از تصمیم فهیم بسیار عصبانی وناخشنود است وبدون شک، قادر به مقابله با تغییر وضعیت نخواهد بود. ایشان از همان لحظه ای که به ارگ برده شد، بازی را برای همیشه باخته بود.