-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

«گوسالۀ» سیاسی، کاندیدای ریاست جمهوری

 از تلاش برای رسیدن به معاونت عمر داوود زی تا نا مردی به مجتبی «پتنگ» و بدگویی از خاندان کرزی
درزمان صدارت سردارهاشم خان، یک منصبدار دون پایه به نام  «حسن» همیشه برای اجرای بعضی امور به حضورش می رسید. هاشم خان که فارسی را با لهجۀ هندی افاده می کرد؛ می پرسید:
حسن... بچیما... گاو شده ای یا هنوز گوساله مانده ای؟
حسن سراحترام خم می کرد ومی گفت: نی سردارصاحب، هنوز هم گوساله هستم!

منظور هاشم این بود که آیا حسن خان از رتبۀ بریدمن یا تورن به بالا ترفیع کرده است یا خیر؟ اما هر نوبت که می رسید، همان سوال را از حسن مطرح می کرد و حسن هم می گفت: نی سردارصاحب، گاو نشده ام، هنوز گوساله هستم!

حسن ازهمان زمان به «حسن گوساله» شهره شد واکنون به نام آن مرحوم درمنطقه ده دانا پلی به نام «حسن گوساله» وجود دارد که یادگار همان زمان است. 

ضرارمقبل، درجستجوی یافتن قبلۀ سیاسی به تحرکات مضحکی روی آورده است.
به گزارش منبع خاص، قرار بود ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر به عنوان معاون محمدعمر داوود زی در کارزار انتخاباتی اعلام حضور کند؛ اما اخیراً به سوی همکاری با حزب حق وعدالت گرایش نشان داده است. داوود زی با دولت ایران وپاکستان روابط محرم دارد و ایرانی ها سعی داشتند مقبل را نیز درآرایش جدید درکنار وی قرار دهند.  به نظر می رسد که پلان استخبارات تغییر کرده و مقبل به سوی حزب حق وعدالت آغوش بازکرده است.
با آن که ضرارمقبل تحصیلات ندارد؛ دو سند جعلی را دراختیار دارد. سند اول، گواهینامه ای است که ارتباطی های ایرانی ایشان درمشهد برایش تهیه کرده اند و سند دوم، دپلوم فراغت از دانشگاه ابوریحان البیرونی است که استاد محب بارش برایش ترتیب داد. گویا مقبل دربدل تهیه سند جعلی تحصیلی از دانشگاه البیرونی، مبلغ 20 هزار دالر تعهد کرده بود اما وقتی سند را به دست آورد، مبلغ نا چیزی را به محب بارش تأدیه کرد.
هرچند انتظار برین است که سران حزب حق وعدالت درچیدمان انتخاباتی وسیاسی خویش محتاطانه و ماهرانه عمل می کنند؛ درصورت دادن برگۀ اعتبار در پروگرام انتخاباتی به ضرار احمد مقبل کمترین سود سیاسی و اجتماعی را نصیب نخواهند شد. ضرارمقبل درسال های 2002 و2003 که به حیث دپلومات درسفارت افغانستان در تهران مأموریت داشت، رابطۀ سری واطلاعاتی با شبکه های جاسوسی ایران تأمین کرد ودر زمان تصدی وزارت داخله که بنا به صوابدید خاص اطرافیان کرزی منصوب شده بود، روابط خود با ایران را مستحکم تر ساخت وادامه داد؛ تا آن جا که اکثر «رقبایش» نام افراد ارتباطی اش را می دانند. بی هیچ تردیدی، حزب حق وعدالت نیز ازین پیشینه بی اطلاع نیست.
منابع خاص تاکید می کنند که وی در زمان مأموریت در وزارت داخله چندین تن از خانم های مشکوک را که از سوی ایران معرفی شده بودند، بدون اطلاع شوهران شان با استفاده از صلاحیت وامکانات دولتی روانۀ سفر به اروپا ساخته است. شوهران خانم ها به خصوص یکی از آن ها که دو پسرش نیز همراه با مادر شان به وسیله مقبل به سویس فرستاده شده، هنوز درغرب کابل زنده گی دارند. ( به لحاظ احترام به خانوادۀ جاسوسه و حفظ آبروی شوهرش، ازذکرنام خود داری می شود.)
نکتۀ مهم تردرزمان مأموریت «اعزازی» مقبل دروزارت داخله یکی هم این است که وی درخارج از تشکیلات وزارت، فردی را که به سازمان آی، اس، آی کار می کرد وهنوز هم درکابل برحال است، به مشاوریت خود برگزیده بود. ( به دلیل احتراز از اخلال پروسۀ رد گیری حلقات استخباراتی، عجالتاً از ذکرنام خاص صرف نظرمی شود.)
افزون برآن، نهاد های پژوهشی بین المللی وداخلی دربارۀ استفاده جویی های بزرگ درزمان مقبل به حیث وزیر داخله پرونده های مهمی را حفظ کرده اند که درآن صد ها میلیون دالر ازکمک های بین المللی به وسیله مقبل و رئیس دفتر ایشان دزدی شده و حسابدهی نشده است. بخشی این پرونده ها دراختیار تیم کرزی قرار دارد و هرگاه لازم افتد، برای پایان دادن به بلند پروازی های مقبل افشا خواهد شد.
درگزارش تازه ای که درخصوص تحرکات سیاسی ضرار مقبل مشهور به «خواجه بابوی کوهدامن» دردست است، آقای مقبل کمپاین جالب خود برای رفتن به مبارزات انتخاباتی را از دشنام زنی وکاربرد زشت ترین الفاظ کوچه بازاری علیه «پنجشیری ها» آغاز کرده است. منابع ویژه ارتباطی با او می گویند که وی لئامت زبانی وعقده آمیز علیه افرادی را که رقبای دزد پیشه و ایله جار«شخصی» وی درکشمکش قدرت، خیانت و سیاه کاری های پنهان به حساب می روند، با دشمنی با بخشی از جامعه افغانستان به اشتباه گرفته و حتی درمهم ترین دیدارهایش با شخصیت های سیاسی، شناعت لفظی را پیشرفت سیاسی تصورمی کند.
بربنیاد دریافت های دیگر، مقبل دردیدار با نماینده گان حزب حق وعدالت، علاوه براعلام شعارانتخاباتی «پنجشیری ستیزی»، نوک خنجر سرزنش های سخت زبانی را متوجه حامد کرزی و خانواده اش نیز کرده است که نوک خنجربه سوی خودش برگشته است.  نکتۀ طنزی درگزارش رسیده این است که علی رغم انتظار آقای مقبل، سران «حق وعدالت» ساده لوحی سیاسی وی را جدی نگرفته و درعوض، درمجمع حزب حق وعدالت- دهان به دهان- اسم مستعار «گوساله» را از آن خود کرده است.

روی گردانی مقبل ازکرزی زمانی پررنگ تر شد که رئیس جمهورظاهرا به مقبل وعده داده بود که درصورت سلب صلاحیت غلام مجتبی «پتنگ»، کرسی وزارت داخله به او تفویض خواهد شد. براساس وعدۀ رئیس جمهور، آقای مقبل پول های زیادی را به هدف «پراندن» پتنگ از مقام وزارت خرج کرده بود. وقتی آقای پتنگ درسخنانش ازمافیا یاد آوری کرد؛ منظور ایشان یکی هم ضرارمقبل بود که ( آقای پتنگ) درحق وی مردی ها کرده و حتی قوماندان ننگرهار- شریف خان- را بنا به درخواست مقبل مقرر کرده بود.
اشارۀ ضروری:
خواجه بابو، وزیر داخله در حکومت نُه ماهه امیرحبیب الله خان کلکانی. برای اطلاع ازشناسنامۀ «خواجه بابو» می توانید کتاب «حق پادشاهی» را ازصفحۀ اصلی «گزارشنامه افغانستان» دریافت کنید.