-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

نخستین «لویه جرگه» ای که از کنترول خارج شد.

پردۀ آخر بازی باخته شده


بازی وگروگان گیری سرنوشت سیاسی افغانستان که از انتخابات دوم شروع شده و به قصد اشغال نتایج « انتخابات سوم» ریاست جمهوری برنامه ریزی شده بود، درحرکت بود، درگرماگرم تقرب به واپسین صحنه، با ضربتی کاری مواجه شد. برای نخستین بار در تاریخ جرگه سازی درافغانستان، «جرگۀ مشورتی» سال 1392 برخلاف محاسبۀ طراحان حکومتی، از کنترول بیرون شد و همان چه را که تیم حاکم برای بهره برداری منفی سیاسی رشته کرده بود، پنبه ساخت. درجلسه پایانی، فتوای علنی آقای مجدددی و موضع گیری کارتمام لویه جرگه ، زمینه را برای برچیدن بساط سنگ اندازی رئیس جمهور کرزی و فهیم قسیم خود به خود فراهم آورد.
برآشقته گی غیرعادی وکم سابقه از سوی رئیس جمهور، حتی کمابیش وقار واعتبار موجود آقای کرزی را تحت الشعاع قرارداد ومن هیچ گاه رئیس دولت را این چنین رنگ پریده واسیراحساسات شخصی ندیده بودم. به نظرمن، درجنب دیگر تبارزات جرگه در روز های کارکمیته های پنجاه گانه، دو مورد، یکی اعلامیه های صریح مقامات کاخ سفید درخصوص رد هرگونه تعامل اضافی  درمتن قبلا پذیره شده و همچنان هشیاری تاریخی مردم گرم وسرد روزگار کشیده، درفهمیدن نبض سران تیم حاکم برای بهره وری منفی ازاجماع مردم، به گونه ای دراماتیک سرنوشت جرگه را مدیریت کرد.
سدی که تیم حاکم بنا به عادت به هدف قایم کردن میخ قدرت در زمین هرج ومرج، دربرابر هرنوع فرآیند دگردیسی مثبت، ایجاد می کرد ومصادره نتیجه را به نفع یک اقلیت قدرتمدار، حق خود می انگاشت؛ به گونه ای نامنتظر ( البته برای تیم حاکم) درجرگه مشورتی درهم شکسته شد. بدین ترتیب در تاریخ افغانستان نخستین بار یک لویه جرگه رسمی وفرمایشی، به ترجمان افکارعمومی مبدل گشت وبه جای لحاظ به امیال شخصی وخاندانی، عاقبت اندیشی هیجان انگیزی را به نمایش آورد. بهره گیری انتخاباتی از جنجال سازی های غیرضروری با متحدان جهانی، اکنون رنگ باخته اما هنوز تا یکسره شدن پروسۀ «انتخابات» زمینه برای کارشکنی های آینده وجود دارد. فیصله جرگه، رأس قدرت را خلع سلاح کرد.

افغانستان درین بُرهه، به رهبری سالم سیاسی نیاز شدید دارد. هیچ گزینه دیگری جز آغوش گشایی به جنگ داخلی وتکرار کردارهای تلخ گذشته نمی تواند دربرابر آرمان عمومی برای تشکیل رهبری جدید دولت آینده قرار بگیرد. تیم حاکم برای نخستین بار در واپسین روز کار لویه جرگه به این نتیجه رسید که تغییر سیاسی در راه است و دورۀ «تقسیم قدرت» به پایان خود نزدیک می شود. نبرد اصلی درمیدان انتخابات است. این تازه آغاز ماجراست و کرزی وفهیم عقده گرفته اند و به آسانی از میدان درنمی روند. این بار برای اقلیت غاصب درارگ دو انتباه مشخص شد: روی گردانی مردم وتنها رها شدن از سوی ایران.