-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

خطر جنگ داخلی

درد افغانستان ریشه داخلی دارد

آقای کرزی درجرگه اظهار داشت که افغانستان به عنوان برندۀ «جهاد» به شکست خورده عرصۀ سیاست بدل شد. ایشان با گفتن این که امریکا از برکت جهاد ما برنده جهان شد به بی خردی تمام رهبران جهادی و دنباله روان متحجر آنان اشاره کرد. این اشاره درس بزرگی به همپالکی های دزدان ونا آگاهان تاریخ وجغرافیه افغانستان است. وی افزود: جرمنی از نتایج جهاد افغانستان از تجزیه رهایی یافت، آزاد میانه آزاد شد... اروپای شرقی به سرنوشت آزاد خود رسید. پاکستان از برکت جهاد ما صاحب بم اتم شد. حقیقتا این اس آی بلا کرد و از پیسه امریکا استفاده کرد. ما چه شدیم؟ زیر پای. یک خارجی رفت به طور آشکار آمده بود.. از اشغال آشکار خلاص شدیم و گرفتار اشغال پنهان شدیم.
آقای کرزی نگفت که گندیدگی سیاست داخلی، بی کفایتی، تفکرمنسوخ غنیمت گیری وانحصار قدرت، بلای کلان تری است که هیچ بلای دیگر خارجی به میزان آن نمی رسد.
افغانستان درسیاست خارجی شکست نخورده، درمدیریت داخلی خویش شکست خورده است. وی به این حقیقت اشاره نکرد که امریکا جنایت بزرگی را علیه افغانستان مرتکب شده که درنتیجه یک مشت رهبران دزد، نادان، فاسد، بی مسئولیت وبی فرهنگ را برمردم افغانستان مسلط ساخت. امریکا ومردم این مشکل داخلی را خوب درک کرده اند. امریکا برای جبران جنایات وبی عدالتی های خویش مکلف است تیم جانیان و غارتگران را همان گونه که روی قدرت آورد، از قدرت خلع کند. راه دیگری نیست. اگر تغییری کیفی وارد نشود، جنگ داخلی اجتناب ناپذیر است.
دلیل این که مردم داد می زنند که پیمان را با امریکا امضاء کنید چه است؟ مردم از حکومت وسیاست گزاران به ستوه آمده اند. هرکسی که به قدرت به نحوی بستگی دارد هرکاری را بدون هراس ازعقوبت قضیه انجام می دهد. بردختران وزنان درانظار دیگران به طور زنده تجاوز جنسی می شود وهیچ کسی بازداشت نمی شود. درد افغانستان ریشه درداخل دارد.