-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲, شنبه

باغ ازگنجشک گذرنامه می خواهد

دکتر چند بُعدی، عبدالسمیع «حامد»


باران به باران نمیماند
خاک به خاک
باغ از گنجشک گذرنامه میخواهد
باد را یخ زده است در سپیدار

با گوگردِ شعر
سیاهی را میتوان کم کرد
اما
اجاق را نمیتوان در داد
سر ِ ما «سنگ صبور ِ» کوه بود
و دل ما گریبان دورترین دریا ها

چه کنیم که یاد ما مانده باشد
گاه که از گرسنه گی ساجق ِ تاریخ را بلعیده ایم

و گیرم گوگرد ما بتواند اجاق را در بدهد
چه بپزیم
جز خیال پلوی که پیش از پختن باسی شده است

آب و هو اینجا سیاسی شده است

نقاش نیز کارش عکاسی شده است

چیزی اینجا پاک نمیماند
باران به خاک نمیماند!