-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

تفاهم مؤقت بین ایران وامریکا در ماجرای لویه جرگه

همزمانی مذاکرات سرنوشت ساز اتمی بین ایران وامریکا در ژنیو ورایزنی درمورد استقرارپایگاه های امریکایی درمرزهای ایران وپاکستان درلویه جرگه کابل

همزمان با شروع بررسی های لویه جرگه در کابل، تماس های جدی وفشرده بین ایران واروپا وهمچنان هیأت های امریکایی برسر مذاکره تاریخی هسته ای ادامه دارد و امروز فاز سرنوشت ساز مذاکرات امریکا وایران نیز شروع شده است. همزمان با آغاز نخستین روز مذاکرات ژنو، علی خامنه ای در مصلی تهران و حسن روحانی در جلسه دولت، دو سخنرانی کرد که محور اصلی آن، همین مذاکرات و آغاز تفاهم اتمی و سپس گسترش این تفاهم تا مرز کاهش تنش های منطقه ای بود. به همین دلیل حسن روحانی در سخنان خود اشاره به انفجار در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت کرد و تحلیلی از این انفجار ارائه داد که به نوعی اشاره به حوادثی مشابه در داخل خود ایران توسط بخشی از حاکمیت علیه مردم و بخش دیگری از حاکمیت و پیرامون حاکمیت بود. روحانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی حاضر است نگرانی ها پیرامون حرکت فعالیت اتمی ایران به سوی تولیدات نظامی را برطرف کند. 
سایۀ نرمش وشُل کردن طناب از سوی مقامات تندرو ایرانی درجریان آغاز گفت وگو های اتمی دراروپا برخیمه لویه جرگه درکابل نیز افتاده است که برای نخستین بار به گونه ای رسمی دولت ونماینده گان دست چین شده، برحضور دایمی نظامی امریکا درمرز های ایران و پاکستان فتوا صادر می کنند.
علی خامنه ای نیز در سخنرانی خود، بیشترین حمله را متوجه اسرائیل و کارشکنی های دولت این کشور برای نرسیدن ایران و 1+5 به یک تفاهم اتمی و ترس اسرائیل از تفاهم ایران و امریکا دراین زمینه کرد. این نخستین بار بود که وی از کارشکنی اسرائیل در مناسبات ایران و امریکا سخن گفت، که عملا چراغ سبزی بود برای امریکا در مذاکرات ژنو! درکابل سفیر ایران با لحنی غیرمنتظره، توافق امنیتی بین امریکا وکابل را به هدف قانونی ساختن حضور نظامی امریکا درمرزهای ایران وپاکستان «حق افغانستان» عنوان کرد وعوارض امنیتی بعدی آن را نیز در گرو «شاید» قرار داد.
اما، تلاش ها و پیام های مستقیم و غیر مستقیم برای مذاکرات ژنو، تنها در ایران صورت نگرفت. در امریکا نیز رئیس جمهور این کشور روز گذشته در یک مصاحبه فوری گفت که قرار نیست ما به یک تفاهم کامل و فوری اتمی با ایران برسیم. همین که نخستین گام برداشته شود، یک موفقیت است. همزمان با همین مصاحبه، امریکا 10 میلیارد دلار از پول های توقیف شده ایران را آزاد کرد که خود یک پیام آشتی جویانه برای مذاکرات ژنو بود.