-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

حماسه مجاهدین خلق دریک آزمون تاریخی دیگر

  هفتاد وهشتمين روز اعتصاب غذا در ليبرتی ، جمع ديگری از مجاهدين به صفوف اعتصاب پيوستند

جمعی ديگری از مجاهدين ليبرتی امروز به صفوف اعتصاب پيوستند تا ياران خود را در اين کارزار همراهی کنند. 
پيوستن اين مجاهدين در حالی صورت می گيرد که بعد از هفتاد وهشت روز موارد متعددی از وخامت حال اعتصابيها رخ داده است. اين موارد شامل بيهوشی های ناگهانی، ناراحتی های جدی قلبی و نارسائيهای گوارشی می شود. مجاهدينی که حالشان رو به وخامت گذاشته است با وجود توصيه های مکرر پزشکی حاضر به شکستن اعتصاب خود نبوده اند. 
مجاهدينی که به صفوف اين کارزار پيوستند تأکيد کردند حضورشان در اين اعتصاب به معنی تداوم اين کارزار تا پيروزی است که بخشی از مقاومت برای رهايی وطن است. آنها گفتند اگر چه ياران ما در اين اعتصاب غذا دچار ضعفهای خطرناک جسمانی شده و برخی از آنها در آستانهٴ شهادت قرار دارند، اما ما مصميم که اين کارزار را همراه با آنها تا پيروزی ادامه دهيم.