-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۲۴, یکشنبه

ايران: 22 اعدام طي سه اعدام جمعي

سردژخيم لاريجاني رئيس قوه قضاييه آخوندها: مخالفت با حكم اعدام مخالفت با اسلام است.

     سفر برنامه ريزي شده تعداد معدودي از اعضاي پارلمان اروپا به ايران تحت حاكميت آخوندها خيانت به حقوق بشر و عدالت و تشويق فاشيسم ديني به خونريزي بيشتر است.

موج اعدامها در سراسر ايران ادامه دارد. دژخيمان خامنه اي در روز چهارشنبه 20آذر 7 زنداني را به طور جمعي در زندان گوهردشت حلق آويز كردند. در روز 14آذر نيز طي دو اعدام جمعي، 15زنداني در زندان ديزل آباد كرمانشاه و زندان مركزي ايلام به دار آويخته شدند.

سه زنداني كرد در روز ها 21، 19 و 16 آذر در زندانهاي كرمان و زندان مركزي اروميه اعدام شدند.

در همين حال انتقال زندانيان به سلولهاي انفرادي براي اجراي مجازات وحشيانه اعدام ادامه دارد. از جمله دو زنداني سياسي از هموطنان عرب اهل اهواز كه از روز 17آذر به نقطه نامعلومي منتقل شده اند، در معرض اعدام قرار دارند. 

سردژخيم صادق لاريجاني، رئيس دستگاه قضاييه آخوندها در روز 20آذر، گزارشهاي مجامع بين المللي در مورد وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران را دروغ و مغرضانه خواند وي گفت: «مخالفت با حكم اعدام مخالفت با حكم اسلام است». وي در ارتباط با قانون ضد انساني و ضد اسلامي قصاص گفت: «اين انتظار نابجايي است که بخواهند ما از اجراي مضموني قرآني به دليل تصويب يک قطعنامه دست بکشيم. قوه قضاييه بدون توجه به اعتراضات با قاطعيت به كار خود ادامه مي‌دهد». از نظر اين آخوندها اسلام اسم مستعار ديكتاتوري ديني است و بنابراين مخالفت با اعدام مخالفت با كيان نظام منحوس و ضد اسلامي ولايت فقيه است كه مردم ايران خواهان سرنگوني آن هستند.

امواج وقفه ناپذير اعدام كه پس از روي كار آمدن روحاني ابعاد بسيار بيشتري به خود گرفته از يكسو وحشت اين رژيم از وضعيت انفجاري جامعه و قيام گسترده مردمي را برملا مي‌كند و از سوي ديگر نشان مي‌دهد پراكندن توهم ميانه روي و اعتدال از سوي اين رژيم صرفاً به ماشين اعدام و شكنجه و كشتار آخوندها سوخت مي‌رساند. 

سفر برنامه ريزي شده تعداد معدودي از اعضاي پارلمان اروپا به ايران در شرايطي كه اعدامهاي خودسرانه و جمعي سراسر ايران را فراگرفته، خيانت به حقوق بشر و عدالت و تشويق فاشيسم ديني به خونريزي بيشتر است. سفر اين افراد كه به حمايت از آخوندهاي ايران معروف هستند، با مخالفت گسترده در پارلمان اروپا مواجه شده است. گروه احزاب مردم اروپا، بزرگترين گروه پارلماني اعلام كرد هيچيك از اعضاي آن در اين هيأت شركت نخواهد كرد. وي افزود: «متاسف است كه تعداد اعدامها در ايران بعد از به روي كار آمدن دولت جديد افزايش پيدا كرده است...يكي از عناصر ضروري ديالوگ بين پارلماني بايد حقوق بشر و همچنين سازمانهاي غير دولتي و نمايندگان اپوزيسيون را شامل بشود». 

رهبر گروه محافظه کاران و رفرميستهاي پارلمان اروپا نيز اعلام كرد هيچكس از اين گروه در اين هيأت شركت نمي‌كند و افزود «هيچ نشانه يي از بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در دوران روحاني ديده نمي‌شود. وي افزود: تا زمانيکه تغيير واضح در رابطه با حقوق بشر حمايت از تروريسم و گسترش سلاح هسته يي از طرف ايران مشاهده نگردد نمايندگان پارلمان اروپا نبايد به ايران سفر کنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

21آذر 1392 (12دسامبر2013)