-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

کشاکش بین قسیم فهیم وکرزی برسر رئیس دیوان عالی

ایجاد موانع سر راه حکومت آینده، از همین حالا شروع شده است.

گزارشنامۀ افغانستان: شام جمعه از منابع نزدیک دولت افغانستان گزارش غیر رسمی اما تایید شده، در مورد تلاش ها برای گزینش رئیس دیوان عالی جدید دریافت شد. به موجب این گزارش حامد کرزی ومارشال فهیم تصمیم گرفته اند تا قبل از تغییر رژیم، از بین سه نفر- عبدالمالک کاموی، گل رحمن قاضی و فضل احمد معنوی- یکی را جایگزین مقام پوهاند عبدالسلام عظیمی نمایند که قبلاً دوران خدمتش به پایان رسیده اما خلاف مواد قانون اساسی، هنوز هم به عنوان «سرپرست» به کارخود ادامه داده است.
علت این تحرکات پشت صحنه آن است که رهبران حکومت از آینده بیشتر بیمناک اند واحتمال می دهند که درصورت برافتادن از قدرت، کمپاینی برای جمع آوری وهم آهنگی اتهامات والزامات حقوقی وجنایی بسیار گسترده ای علیه آنان سازماندهی شود و وفاداری وایستاده گی شخص اول قوه قضاییه، همچون دژ دفاعی به سود آنان به کار برود. مدت کار رئیس دیوان عالی پس ازمعرفی از سوی رئیس جمهور و گرفتن تایید صلاحیت از سوی ولسی جرگه، ده سال است و مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور آینده هم الی انقضای میعاد خدمت، قادر به سلب صلاحیت یا برکناری وی نمی باشد.
گزارش می گوید از یک هفته به این سو، رایزنی های خصوصی درارگ وهسته های وابسته به تیم قدرت درین مورد تشدید شده و اختلاف دیدگاه بین حامدکرزی ومارشال فهیم درین باره همچنان پا برجاست. امروز شنبه نیز جلسات پیوسته ای درین باره در ارگ برپا شده است. فهیم قسیم درتلاش انتصاب مولوی فضل احمد «معنوی» درجایگاه ریاست قوه قضاییه است؛ اما این پیشنهاد به علت بی اعتمادی جناح های قدرت بریکدیگر، با مخالفت اطرافیان رئیس جمهور و به خصوص شخص رئیس جمهور مواجه است.
عبدالمالک «کاموی» عضو شورای رهبری دیوان عالی ازنامزدان اطرافیان کرزی است. اما ایشان درروابط پیچ درپیچی با سران مافیا، ثرونمندان و مهره های بدنام به سر می برد و امور معامله های سیاه که باید از دهلیز های دیوان عالی کشور عبور داده شود؛ بنا بر روال عادی، بیشتر با ابتکار عامر «کاموی» برادرملک کاموی صورت اجرایی به خود می گیرد. با این حال اگر کاموی برای بیمۀ ارکان قدرت مخفی، از سوی بخشی از افراد با نفوذ، مناسب ترین چهره تشخیص داده شده؛ ولی اشتهار موصوف درهمدستی با حلقات فساد سالار که قانون را دور می زنند، سبب شده که برخی ازمنابع قدرت با وی از درمخالفت برآیند. منتقدان گفته اند که «برای مفسد بودن دولت همین کافی است که آقای مالک کاموی درین مقام درنظرگرفته شود.» ترس دیگراین است که با انتصاب کاموی، ممکن است افشاگری های کلانی ازسوی رسانه های غربی آغاز شود.

نامزد سومی، گل رحمن «قاضی» مامای عمر داوودزی وزیر داخله است. آقای قاضی مردی است کاملا تسلیم وبلی گوی و «درست میفرمایید صاحب!» فقط براساس همان چیزی که برای ایشان سفارش می شود، اسناد ونشریات وجراید رسمی را شب و روز میکاود تا برای توجیه یک امرغیرقانونی، روایت قانونی استخراج کند. بدین ترتیب تلاش های ضد قانون در تیم حاکم دسته گل دیگری را به آب خواهد داد و این بدعت به عنوان یک میراث رنجبار و دست وپاگیر، حکومت بعدی را نیز با گرفتاری های سختی رو به رو می کند. جنگ قدرت قدم به قدم ادامه دارد. حوادث آینده، نتایج اصلی را اعلام خواهد داشت.