-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۶, جمعه

غنچه گل هفت ساله به فروش رسید.

یک مولوی صاحب هم، خطبۀ نکاح غنچه گل را با مرد 35 ساله خوانده. 

قضیۀ غنچه گل هفت ساله که دربدل مواد خوراکى و مواشى توسط پدرش برای يک مرد٣٥ ساله در جوزجان فروخته شده،بررسى شد ومسوولان حقوق بشر،څارنوالی استیناف را به کوتاهى متهم کردند.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشست داد خواهی  را که پیرامون این قضیه به اشتراک نمایندگان څارنوالی، قوماندان امنیه، امنیت ملی، شبکۀ حمایت ازحقوق اطفال و نهاد های جامعه مدنی امروز داير نمود، گفتند که څارنوالی استیناف جوزجان تا کنون نتوانسته، عاملان قضيه را به پنجه قانون بسپارند .
عوض علی صابری، معاون بخش حمایت ازبخش حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال گفت که غنچه گل ،توسط پدرش که به مواد مخدر معتاد است براى اسد الله دربدل ٣٠ سیرگندم ،١٠ سیربرنج ، دوراس بز، یک راس مرکب وغیره اجناسى که ارزش پولی آن به يکصد هزار افغانی ميرسد، به فروش رسيده است.
صابرى ميگويد که اسد الله به خانوادۀ غنچه گل وعده نموده بود، بعداز آنکه دختر به سن قانونی برسد با وی عقد نکاح نماید، اما بعدازسپری شدن یکماه با اصرارزیاد فامیل اسدالله، خانواده دختررا مجبورساخته که غنچه گل به عقدنکاح وی درآيد.
وى اضافه کرد که به این منظورازطرف دختروپسردو تن به شکل وکیل جعلی تعیین گرديده وتوسط مولوی نور محمد عقد نکاح غنچه گل صورت گرفت.دخترک بعدازنکاح تسلیم اسدالله گرديده ودرجریان یکسال با رفتار هاى غیرانسانی از جمله تجاوز مواجه شده است.
معاون بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشرشمال گفت که دراین جریان غنچه گل دومرتبه ازنزد شوهرش! فرارنموده وجریان اعمال خشن وغیرانسانی وى را برای والدین خویش بیان کرده است که درنتیجه مادرش مانع رفتن دوباره دختر به خانه شوهرش شده وموضوع را به حقوق بشر طی درخواستی ارایه نموده است.
صابرى علاوه کرد که صرف اسد الله دستگير شده است، حالانکه مولوی که نکاح را بسته ،دو تن ازشاهدان ودو وکیل جعلی نیز بازداشت میشدند ، اما دررابطه به این مسئله ریاست څارنوالی یک ورق را نیز ازصورت تحقیق ترتیب نداده است .
اما امان الله، سرپرست ریاست څارنوالی استیناف جوزجان میگوید که این قضیه را پیگیری نموده ودر رابطه به بررسی قضیه ازطریق پولیس برای دو تن ازشاهدان ووکلای طرفین نیزجلب صادرشده است .
وی علاوه نمود، ازمولوی که عقدنکاح غنچه گل را بسته صورت تحقیق ترتیب شده ، ولی پولیس تا کنون چهارتن دیگر را به آنها به حیث متهم این قضیه معرفی نکرده است .
امان الله اضافه کرد : (( مامولوی را تا پیدا شدن دو تن ازشاهدان ووکلای دختروپسربطورضمانت رها نموده ایم تازمانى که چهارتن ديگر به اداره مامعرفی شدند مولوی نیزبه پنجه قانون سپرده خواهد شد .))
دراین حال مادرغنچه گل ادعا ميکند که برادران اسدالله(دامادش) اورا تهدید میکنند ومیگویند که شکایتش را درمورد قضيه پس بگیرد وبا آنها صلح نماید و بگذارد که اسد الله که يک ماه قبل  زندانى شده است، رها شود.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت : (( آنها بار،باربرایم میگوین که مردم بیکس وکوی استید ، پول ندارین وبه داد شما کسی نمى رسه، بهتر اس که از اين جنجال بگذرين.))
 مادر غنچه گل میگوید که  میخواهد تفریق دخترش را ازاسدالله گرفته، زندگی آرام را سپری کنند و تا اتمام کاردوسیه نسبتی، دخترش درخانه امن به سر مى برد.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشرمیگویند که ارگان های عدلی وقضایی باید دراین راستا با سرعت کارکنند وبه این مشکل خاتمه بدهند،درغیرآن این نخستین نشست درمورد رسیدگی به مشکلات این خانواده نخواهد بود .
سلامت عظیمی مسوول بخش حمایت ازحقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشرشمال میگوید که اگراین قضیه درجوزجان حل وفصل نشود، آنها نشست داد خواهی را درلوی څارنوالی ترتیب میدهند .
اما سرپرست ریاست څارنوالی میگوید که این دوسیه را به زودی حل وفصل کرده، نتایج نهايى آنرا ارايه ميکنند.
درختم این نشست شمس الحق عیار،عضوشبکه محافظت اطفال ریاست کار و اموراجتماعی و مغفرت صمیمی ریيس شبکه نهاد جامعه مدنی وظیفه گرفتند تا این قضیه را پیگیری نموده وازصورت اجراآت آن  به کمیسیون مستقل حقوق بشردرشمال گزارش بدهند.
خانوادۀ غنچه گل، باشندگان اصلى ولسواشلى درزآب جوزجان بوده و فعلاً درگذرمیدان هوایی شهرشبرغان مرکز جوزجان، زندگى ميکنند.
در ٢٠ عقرب سالجارى پژواک گزارشى را به نقل از مسوولان حقوق بشر نشر کرد که یک دختر پنج ساله بنام اسماء خواهر غنچه گل نيز توسط پدرش، در بدل سه بسوه زمين با يک جوان تبادله شده است.
قبلاً خانوادۀ این جوان، برای پدردخترگفته بود که دخترش را پس ازرسیدن به سن بلوغ به خانواده اش مى سپارد؛اما حالامدعی است که دختررا باید به عقدنکاح جوان درآورند، اما مسوولان حقوق بشر تاکيد دارند که این طفل، تا هنوز به سن قانونی خود نرسیده و نبايد نکاح شود.
مسوولان حقوق بشر گفته اند که والدين دختر نمى خواهند دختر خود را بفروشند و درين زمينه   طالب کمک از اين اداره شده اند و حقوق بشر تلاش ميکند که به اين قضيه خاتمه بدهند و زمینى را که پدر دختر، از پدر جوان دریافت کرده، به کمک مردم دوباره برای شان برگردانند و دخترک را از اين مصيبت نجات بدهند.