-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه

محاصره پارلمان نتیجه یک دسیسه احتمالی بود

 احساسی وجود دارد که شاید اشباحی از درون دولت، رهبران را آماج قرار دهد.

عملیات بازرسی امنیتی پیشاپیش در ساختمان پارلمان از سوی گارد محافظتی مارشال فهیم، از اوج گیری خطروبی اعتمادی ذات البینی خبر می دهد. این عملیات ظاهراً خیلی جدی بوده است و رد پای یک سوء قصد احتمالی درگزارش های قبلاً وصول شده، پیش بینی شده بود. نمایش سگ گردانی به هدف بازرسی بدنی وکلا، و پیوست به آن، بدرفتاری با خلیل شنکر، تصادف یا سهو درکار نبوده. نظیر چنین حادثه ای، قبلاً مشاهده نشده بود. این جا دوسوال است:
یک: مارشال فهیم از چه رو نسبت به گذشته از سوء قصد هراسناک شده است؟
دو: منشی مشرانو جرگه چه مأموریتی خارق العاده وشباروزی وبسیار خطیر دارد که یک مشاور را به خدمت بگیرد؟
منشی دریک اداره، خود یک کارکن عادی واجرایی است. مشرانو جرگه کدام قُله ای از وظایف تاریخی وملی را فتح کرده که یک منشی آن مشاوری در رکاب خود داشته باشد؟ حادثه روز یکشنبه بهانه ای شد برای افشای یک مورد بسیار خنده آور فساد اداری.
آن چه به اقدام نفرات فهیم در قرنتین پارلمان مربوط  می شود، قرار معلوم موضوع به همین ساده گی نبوده که پاسبانان یا امنیت ملی، بدون هم آهنگی ویا کسب مجوز از شخص فهیم، دست به این کاری حساس که بلادرنگ با واکنش نماینده گان پارلمان دربرابر دوربین های ناظر رسانه می شود؛ دست بزنند. فهیم وکرزی احساس می کنند شاید اشباحی از درون دولت، آنان را آماج قرار دهد. افشای اصل قضیه هنوز پیش از وقت است. گزارش می گوید که گارد امنیتی فهیم در واقع تحرکات صدها تن از بادیگاردان وکلای هردومجلس را تحت نظر گرفته بودند و گزارش هایی دریافت شده بود که ممکن است دست هایی درتلاش جا گذاری مواد انفجاری در درداخل ساختمان وارد عمل شده باشند. امنیت ملی تحرکات و روابط برخی نماینده گان را که با گروه های دهشت افگن رابطه دارند هماره رصد می کند. افراد امنیت شخصی نماینده گان پارلمان افراد عجیب وغریب با پیشینه وارتباطات مشکوک هستند.