-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه

کرزی: عده ای ازوزیران جاسوسی می کنند!

گروه فاسد وبی حیا را چه کسی در 12 سال رهبری کرد؛ درمقام های حفظ کرد؛ وحتی یک بار ازنام قانون وشرف مردم افغانستان ازآنان حسابگیری نکرد؟ 


بربنیاد اطلاع دریافت شده ازیک منبع معتبر غیر رسمی دولتی، رئیس جمهور کرزی دریک نشست خصوصی درارگ با لحن شکسته ای اعتراف کرده است که وی درتیر رس نظارت یک گروهی ازوزرای «فروخته شده وفوق العاده چاپلوس» قرار گرفته است. کرزی توضیح داده که عده ای از وزرا و مقربان او درتملق گویی با وی با یکدیگر به مسابقه می پردازند؛ اما همین که پای شان از ارگ به بیرون رسید، علیه ما به «خارجی ها» جاسوسی می کنند وتبلیغات منفی راه می اندازند.
کرزی به طور سرراست گفته است که این وزرا وقتی دوباره نزد من برمیگردند، از دیدن شان عرق شرم ونفرت برپیشانی ام می نشیند. «از عمل اینها خجالت میکشم.» این ها فکرمی کنند که ما ازحرکات شان بی خبرهستیم. ما ازدیدن این وزیران حیا می کنیم اما کوچکترین علامتی ازحیا وغرور درچهره این آدم های رذیل وفاسد دیده نمی شود! خدا می داند که تاریخ دربارۀ ما چه قضاوت خواهد کرد که کرزی ازچه آدم هایی برای دولتش کابینه ساخته بود. چرا تقدیر ملت را به دست این همه آدم های غدارسپرده بود!
آقای کرزی نگفت که پس روی چه دلایلی، این همه وزیران «خودویرانگر» وضد ملی را 12سال است که از خود دورنمی کند. اگر ازیک وزارت به علت بیکفایتی وخیانت ازسوی ولسی جرگه رد صلاحیت می شوند؛ بازهم به نماینده گان پول توزیع می کند وهمین وزیران اکسپایر شده را درمقام دیگری برای گرفتن رأی اعتماد می فرستد؟ آیا مردم حق ندارند بگویند که ما از خود کرزی خجالت می کشیم که چانس های طلایی افغانستان را با خاک برابر کرد؟
درهمین مجلس خاص، همچنان رئیس جمهور درمورد امریکا توضیحاتی داده که حاکی از سرگشتگی وبرخورد مرموز با حوادث است. دراطلاع دریافتی گفته شده که کرزی بخشی ازین مسایل را دردیدار با گروهی از اصحاب رسانه درکابل نیز ابراز داشته و ابراز توقع کرده است که نکات تند نظراتش را درگزارش های خویش نرم تر بنویسند. وی گفته است که بازی امریکا خیلی کلان وپیچیده واز حوزه درک ما فراتر است. این که امریکا درین جا چه خواهد کرد از سطح فهم بالا است.

اشاره: بنده (رزاق مأمون) ازبازخوانی سخنان آمیخته با عجز و ندانم پنداری درمورد اهداف حضور غرب درافغانستان، به یاد اظهارات ایشان درپنج سال پیش افتادم که در معیت گروهی از اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران پایتخت برای دیدار «مشورتی» با رئیس جمهور به ارگ دعوت شده بودیم. آقای کرزی عین همین سخنان را همان زمان برزبان آورد. همان زمان ازسوی اکثر حضار به ایشان مشوره داده شدکه در برخورد با جامعه جهانی حداعظم ملاحظه واحتیاط به کار بگیرد که با سرنوشت مردم افغانستان بازی نشود. درآن دیدار هنوز نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دوم به طور رسمی اعلام نشده بود. از همان زمان قمه کشی لفظی ومانور های رسانه ای علیه امریکا در گفتار های رئیس جمهور شروع شد که اکنون به یک مرحله حساس و تیره تقرب کرده است. از مکرر گویی عین نظرات وسخنان رئیس جمهور دردیدار متأخر با اصحاب مطبوعات این طورفهمیده می شود که ایشان پنج سال فرصت برای اصلاح وتغییر را از کف داده وهنوز درهمان نقطه پنجسال پیش ایستاده است. اما موقعیت کنونی لرزانتر است. درین برهه، کرزی وتیم خاص، حتی ازوقایعی که سرنوشت شخصی آنان را دنبال می کند، بی خبر هستند.

این تیم سالیان دراز با امریکا کار کردند و ثروت های بزرگ اندوختند اما امریکا را نشناختند. سیاست امریکا مانند یک دست بند هوشمند است هرچه تکان بدهی، حلقه اش تنگتر می شود.