-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

ملک «کاموی» خود را به پاهای فهیم قسیم انداخت.

یکی ازهزارانِ مضحکه های قدرت وفساد


تازه ترین خبر به نقل از منابع خاص حاکی است که عبدالمالک کاموی نامزد یک گروه ویژه به مقام ریاست قوه قضاییه، به دیدار مارشال فهیم رفته و در نخستین لحظه ورود، خودش را به پا های فهیم انداخته است. کاموی با افتادن پیش پای فهیم گفته است که نظر عنایت والطاف جناب مارشال سرما نیست و یا خیلی کم است. ما از جناب مارشال توقع بزرگواری وحمایت داریم. درخبر آمده است که کسی درمجلس حاضر بوده، به زحمت توانسته او را از زمین بلند کند. راوی ماجرا اظهار می دارد که این شخص با بی شرمی و زبونی آبروی قوم پشتون را برباد داد. کاموی نه آبروی خود را حفظ کرده می تواند و نه غیرت پشتو را.
این واقعه خنده دار حکایه از بازی ظریفانۀ تیم مافیا برای ماندن درصحنه قدرت است. اما گروه خاص که درگرماگرم رایزنی به خاطر گزینش رئیس دیوان عالی جدید این صحنه راسازماندهی کرده به خوبی درک می کند که دربحث قدرت، موضوع آبروی شخصی وعمومی و مسایل عاطفی ازین دست هیچ ارزشی نمی تواند داشته باشد.
منتقل کننده این خبر به گزارشنامه افغانستان می گوید که گروه خاص با درک نقطه ضعف فهیم قسیم وعطش وی در شنیدن تملق وتوصیفات تفصیلی غیر واقعی، درست هدف را زده است. کسانی که حامی کاموی هستند، در جلسات خود گفته اند که وی بهتر از نامزد دیگر می تواند با آنان همکاری کند. «کاموی آدمی است که در ازاء پول نقد و «شیرینی» کلان، هر امر نا ممکنی را ممکن می سازد.» هنوز ختم مسابقه اعلام نشده است.