-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

کرزی: سر خود را قربانی افغانستان خواهم کرد


اشاره: نکات مطرح شده درنوشته ایمل فیضی، مرا به نکته ای درخاطرات دکترعبدالقیوم خان دپلومات دوره سلطنت انداخت که از قول سردار داوود خان درسال 1352 درخاطرات خود نوشته بود: افغانستان را یا جور می کنم، یا تکه تکه اش می کنم!- رزاق مأمون

اشتشهاد نمایی ها کاذب نخبه گان
متاسفم به یارانی که با رییس جمهور این گونه رفتار می کنند.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور کرزی در یک مقاله ی نگاشته است که همگان نه تنها اینکه رییس جمهور کرزی را تنها گذاشته اند، بلکه تخریبش هم می کنند.

سخنگوی رییس جمهور در بخشی از نوشته هایش به نقل از رییس جمهور افزوده است که حامد کرزی گفته: یا افغانستان را از بلا دور می سازم و یا هم سرم را قربانی خواهم کرد.

آقای فیضی در این مقاله نگاشته است: این گپ رییس جمهور فراموشم نمی شود، از دستم گرفت و گفت: بیا بریم خانه ام امروز مهمان من هستی با هم یکجا نان می خوریم، بسیار کوشش کردم نروم، اما گپ رییس جمهور بود رد کردنش بی احترامی می شد و مجبور شدم با او بروم. پس از چند دقیقه به دسترخوان غذا دعوتم کرد به خنده گفت: غذای امریکایی نیست یک غذای ساده غریبانه تهیه کردیم. نشست ما بسیار خوب بود. رییس جمهور کمی جدی تر شد صدای خود را صاف کرد و گفت مانند سوراخ سوزن یک راه باریک را پیدا کردیم یا اینکه افغانستان را از این همه بلاها دور می کنم یا سرم قربانی این همه خواهد شد.

در بخشی از این مقاله، توافق نامه ی امنیتی راه باریک در روابط کابل و واشنگتن گفته شده است، ظاهرا رییس جمهور کرزی برای امضای این موافقت نامه نمی داند چه تصمیمی باید بگیرد، امضا کند و یا هم رد.

ایمل فیضی در این مقاله اش افزوده است که همگان نه تنها در امضای این توافق نامه رییس جمهور کرزی را پشتیبانی نکرده اند، بلکه او را بر سر امضای این توافق نامه، تخریب نیز می کنند.

او اضافه کرده است که چهره مخشوش رییس جمهور واقعا من را می رنجاند. این راست است که مردم افغانستان پس از مرگ همدردی می کنند. ما همه او آدم ریش سفید را به این فیصله کلان تنها گذاشته ایم و در کنار اینکه حمایت اش نمی کنیم، تخریب اش هم می کنیم.

بحث روی امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا، از دو سال به این طرف جنجال بر انگیز بوده است. این مساله بارها باعث تیرگی روابط کابل و واشنگتن شده است.

رییس جمهور کرزی برای بحث و تصمیم گیری در مورد امضای پیمان امنیتی جرگه مشورتی را برگزار کرد که در آن حدود ۲۵۰۰ از طبقات مختلف کشور اشتراک کردند. اعضای این جرگه پس از چهار روز بحث روی متن موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، در مورد امضای این پیمان موافقت کردند، اما حامد کرزی، در روز ختم جرگه مشورتی برای امریکا، به منظور امضای این پیمان شرایط جدیدی را مطرح کرد.

تامین صلح و امنیت در افغانستان، آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان، آزادی زندانیان طالبان از گوانتانامو و برگزاری انتخابات شفاف از شرایط های تازه حامد کرزی است.

هرچند باید گفت شاید گفته های جناب فیضی درباره رییس جمهور ادامه همان بازی سیاسی باشد که کرزی قصد دارد براساس آن هم پیمان امنیتی را امضا کند و خود را نزد مقامات کاخ سفید بیشتر محبوب سازد، هم اینکه محبوبیتش را نزد مردم افغانستان از دست ندهد.