-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

از نوامبر سال قبل تا حال، 150 هزار پولیس معاش خود را دریافت نکرده اند.

تایمز

روزنامهء تایمز چاپ بریتانیا مقالهء را در مورد عدم پرداخت معاش افسران پولیس، مشکلات و تهدید های ناشی از آن، به نشر رسانده می نویسد:

بنابر مشکلات اداری از چند ماه به این سو، معاش ماهوار پولیس داده نشده است.

روزنامه می نویسد، 150 هزار پولیس افغان از ماه نومبر سال گذشته به این سو، معاشات شان را نگرفته اند و مسوولیت آن بدوش وزارت امور داخله انداخته شده است.

زیرا این وزارت اسنادی را به هدف اجرای چک های وزارت مالیه نه فرستاده است.

روزنامهء تایمز در ادامه از قول مقامات می نویسد که می گویند، این مشکلات را حل می کنند و تعهد می نمایند که چنین کاری در آینده تکرار نشود.

به نوشتهء روزنامه به خاطر عدم اجرای معاشات پولیس عدهء از مقامات بلند رتبه پولیس مجبور شدند که معاشات کارمندان شان را از پول شخصی خود بپردازند و جلو نگرانی های را بگیرند که گویا در صورتی نرسیدن معاشات پولیس، آنها به صفوف طالبان می پیوندند.