-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

دخالت ايران در دفتر نخست وزيری عراق، از زبان يك افسر جدا شده

حکومت عراق به افسران سپاه قدس، تابعیت عراقی داده است.

سروان محمد فوزی اللامی افسر جدا شده از دفتر نظامی مالکی درباره دخالت رژيم ايران در دفتر نخست وزيری عراق به تلويزيون الرافدين گفت: پشت پرده افرادی هستند که هيچ مهارت نظامی ندارند اما آنها پرونده امنيتی را در دست دارند و تصميم گيرنده هستند. در حال حاضر فرماندهی عمليات، توان جابه جايی يک يگان را بدون دستور اين افراد ندارد، اين افراد با مناصبی معرفی می شوند ولی مردم از اين که آنها که هستند؛ مطلع نيستند مثلاً مشاور نخست وزير يا غيره، اسم هايی مثل ”ابو مجاهد رکابی“ ، ابوعلی بصری ”، ابو اسعد بصری“ و احمد پسر المالکی. اين احمد پسر مالکی خودش يک دفتر در دبيرخانه شورای وزيران دارد که خود آن دفتر کارمندانی دارد که بر همه افسران اطلاعاتی و همه افسران امنيتی در بخشهای مختلف ارتش نظارت دارند و حتی فراتر از اين، اين افراد هستند که افسران را کانديدا می کنند يعنی دفتر احمد مالکی ليستی را تهيه می کند و به سپهبد ”حاتم المکصوصی“ مدير اطلاعات نظامی ارسال می کند و حاتم آن ليست را تأييد می کند و از آن پس اين افراد به عنوان افسر در ارتباط با دفتر احمد مالکی باقی می مانند.
 گروه ديگری هم هستند که مهمتر اينها هستند. آنها شامل شماری از افسران و مشخصاً از حزب الدعوه هستند که وارد منطقه سبز و دفتر نخست وزير و دفتر فرماندهی کل نيروهای مسلح و لشگر بغداد شدند، … اين افراد وابسته به وزير دفاع نيستند يا وابسته به يک مسئول نظامی نيستند و حتی به آن افراد مشاور هم وابسته نيستند طبق اطلاعاتی که من دارم و به آن گواهی می دهم؛ اکثر اين افراد طی همين مدت اخير تابعيت عراقی گرفتند و تا همين الآن که من اين جا نشسته ام و صحبت می کنم هر يک يا دو ماه به ايران می روند، آنها تابعيت عراقی نداشتند آنها در منطقه سبز کار می کردند؛ من خيلی خوب می شناسم و می توانم اسامی آنان را هم اعلام کنم، اينها کسانی بودند که با سرعت موشک ارتقاء درجه گرفتند يعنی اولين درجه ای که می گيرند سرگُرد است بدون اين که وارد هيچ دوره آموزشی بشوند دو-سه سال بعد به درجه سرتيپ و سرهنگ ارتقا پيدا می کنند سوالی که اين جا مطرح می شود اين است که وظيفه اين افسران چيست چرا آنجا هستند و به مأموريت نمی روند حتی رفتن آنها به مأموريت ممنوع است و در هيچ عمليات نظامی هم شرکت نمی کنند. پاسخ اين است که آنها فقط برای گذراندن زمان برای دريافت درجه بالاتر در منطقه سبز هستند تا بتوانند پس از آن زمام امور را در فرماندهی امنيتی به دست بگيرند.