-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

عقب نشینی حکومت هجده ساعت پس از کشتار دروزیراکبرخان


عمرداوود زی: از امریکا میخواهیم یک هیات تازه را جهت حل مسأله پیمان امنیتی به کابل اعزام کند.
کمدی سیاسی
 درخواست غیرمنتظرۀ آقای کرزی از زبان عمر داوود زی، درست هجده ساعت پس ازتهاجم پرتلفات طالبان بررستوران لبنانی در وزیر اکبرخان اعلام شد. ازآن کله شقی و ازین تسلیمی زود هنگام!؟ رونما شدن نرمش از سوی وزیران تحت امرآقای کرزی، یک اقدام واکنشی ودیرهنگام است که امروز بنا به اجازه خود ایشان از زبان عمرداووزی بیان گردید.  ظرف ماه های اخیر، موضعگیری کرزی و شرکا ( فهیم قسیم وخلیلی) طوری بود که دربرابر هراصرار امریکا، فراخوان نامزد های انتخابات، نهاد های مدنی، بازرگانان، زنان و عامه مردم افغانستان، به گونه ای خود سرانه، بر «شرایط» مقررۀ رئیس جمهور تاکید صورت میگرفت. اما تغییر لحن وتقاضای امروز از امریکا، نشان میدهد که تیم حاکم سرانجام بوی خطرات بسیار جدی برخاسته از لجاجت های خود را شنفته است.  حالا حاضرشده است که حاضر به امضاء پیمان امنیتی با امریکا هستیم!
عمر داوود زی کسی نیست که به طورمستقل یا از روی جهل سیاسی چنین درخواست رسمی را بدون اجازه کرزی به امریکا مطرح کند. اما این چرخش ونرمش، چیزی را به نفع «تیم ویژه» مهندسی نخواهد کرد. شواهد وقراین نشان میدهند که چنین تغییر و نرمش درموضع حکومت، از نظرزمانی نا مناسب است و شاید درتغییر دادن برنامه امریکا ومنطقه چندان اثر گذار نباشد.