-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

سفیرامریکا درکابل: دیدگاه کرزی عمیقاً توطئه گرانه است.

ادعای فارن پالیسی: رئیس جمهور کرزی درپشت پرده، سرگرم پرونده سازی وسیع ترعلیه امریکا است. 

روزنامه ی گاردین می نویسد:
روزنامۀ واشنگتن پوست هفتۀ گذشته  گزارش داد که  رییس جمهور کرزی  باور می کند که امریکا درچندین حملۀ مشابه به حملات شورشیان درکشورش دست داشته است.

گاردین میافزاید، هربار به نظر می رسد که روابط میان واشنگتن و کابل به حدی متشنج شده که دیگر نمی تواند بیش ازین ناگوارترشود، اما این اظهارات حیرت انگیز  نشان می دهد که این روابط به سوی خصومت بیشتر روان است.

گاردین می نویسد که روزنامۀ واشنگتن پوست ازقول مقامات ارشد ارگ ریاست جمهوری  گزارش داد که رئیس جمهور کرزی یک فهرست از بمگذاری های پیچیده درسرتاسر کشور را با خود دارد  که گمان می کند ازسوی امریکا سازماندهی شده است ولی این مقامات اعتراف می کنند که آنها کدام دلیل مؤثق دربارۀ نقش امریکا دراین حملات ندارند.

روزنامه می نویسد که در راس این فهرست حملۀ اخیر بررستوران لبنانی درکابل قرار دارد که به شمول سه امریکایی بیست ویک خارجی درآن کشته شدند.

گاردین میافزاید:
این نظر که واشنگتن گویا سعی دارد با اعمال خشونت وبی اعتنایی به زندگی اتباع خود  یک حکومت را ازبین ببرد که برای حمایت آن میلیاردها دالر مصرف کرده، واکنش شدید حتی سفیر امریکا درکابل را که معمولا میانه رو است  برانگیخت.
سفیر امریکا جیمز کننگهم به روزنامه گفته است:
"این یک دیدگاه عمیقاً توطیه گرا بوده، دور از واقعیت است."

گاردین از قول آقای کننگهم می افزاید، هرچند او ازاین اتهامات آگاهی داشت ولی هرگز آن را مستقیما از رییس جمهور نشنیده بود.

ولی، نشریۀ فارن پالیسی به اتهامات اخیر رییس جمهور کرزی مبنی بردست داشتن مظنون امریکا درحملات ضد دولتی درافغانستان از زاویۀ دیگری نگریسته می گوید که رییس جمهور با این اتهامات خود علیهء امریکا مقدمه چینی می کند.
نشریۀ فارن پالیسی می افزاید که رییس جمهور کرزی بارها از تلفات غیرنظامیان درحملات نیروهای امریکایی به شدت انتقاد کرده است، ولی مقامات ارشد افغان به روزنامۀ واشگتن پوست گفته اند که این بار او درپشت پرده برای پرونده سازی وسیع تر علیهء امریکایان تلاش دارد، به این معنی که آنها برای ضعیف ساختن حکومت وی حملات مشابه به  حمله های شورشیان انجام داده اند یا درآن دست داشته اند.

 نشریه می نویسد:
 درحالیکه روشن نیست که نظریۀ توطیه آمیز رییس جمهور کرزی از کجا سرچشمه می گیرد، ولی نشان می دهد که امضای توافقنامۀ امنیتی با امریکا که ادامۀ حضور نیروهای این کشور درافغانستان را قانونی می سازد، چرا دشوار است؟