-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

اجلاس دو روزۀ شورای ملي مقاومت ايران

فرازهایی ازسخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم رجوي ضمن خير مقدم به اعضاي حاضر در جلسه، سخنان خود را با گرمترين درودها به شهيدان راه آزادي، 4شهيد مجاهد خلق در چهارمين حمله موشكي به ليبرتي، 52 شهيد حماسه اشرف در 10 شهريور، زندانيان سياسي اعدام شده در سراسر ميهن و شهيدان قيام روز عاشورا در ديماه سال 88 آغاز كرد .
او، در مروري كوتاه بر تحولات سياسي كشور، خاطرنشان كرد كه 6 ماه پس از نمايش انتخابات رياست جمهوري در رژيم ولايت فقيه، كه اصحاب مماشات و مدافعان حفظ اين رژيم مي خواستند آن را تحولي درجهت اعتدال و خروج اين رژيم ورشكسته از بحران قلمداد كنند، تزلزل و بحرانهاي فزايندة رژيم، به ويژه پس از تن دادن ناگزير به يك گامعقب نشيني در برنامه تسليحات اتمي، هم چنان بارز و آشكار است. فروپاشي اقتصاد كشور، تورم، بيكاري و شكستهاي بزرگي نظير طرح يارانه‌ها و بحرانهاي اجتماعي ناشي از آن، ديكتاتوري آخوندها را درهم مي پيچد و رژيم ولايت فقيه در برابر اين بحرانها و درهراس از فوران قيامها، جز اعدامهاي فزاينده، اعمال مجازاتهاي ضد انساني، تشديد سركوب و انواع تبعيضها و تحميل هاي ارتجاعي، به ويژه عليه مليتها و پيروان مذاهب و اديان مختلف، راهي نمي يابد.
خانم رجوي اضافه كرد : سير تحولات، نه تنها هيچ اعتباري براي دعاوي ميانه روي و خروج از بحراندرموررد رژيم آخوندي باقي نگداشته، بلكه صورت مسألة واقعي امروز ايران را- كه همانا پيكار ملتي مقاوم براي سرنگوني استبداد مذهبي و استقرار آزادي وحاكميت مردم است- هرچه واضح ترمي كند.
رئيس جمهور برگزيده شورا براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، آنگاه بر موقعيت و مسئوليت تاريخي شوراي ملي مقاومت ايران و يكايك اعضا و حاميانش دراين شرايط حساس تأكيد كرد و سخنانش را با تجليل و قدرداني از هموطنانوحاميان مقاومت كه در حماسة اعتصاب غذاي 108 روزه صفحه درخشان و فراموشي ناپذيري را در رويارويي با دشمن گشودند به پايان برد.
اجلاس شوراي ملي مقاومت در بحثهاي پيش از دستور و در دستوركار دو روزه خود رخدادهاي سياسي داخلي و منطقه يي و بين المللي در فاصله سه ماهه پس از اجلاس قبلي در اواخر مهرماه را كه از جمله شامل موارد زير بود، مورد بررسي قرار داد :
-بحران دروني هيأت حاكمه و پيامدهاي شكست مهندسي خامنه اي در نمايش انتخابات رياست جمهوري رژيمو روي كار آمدن آخوند روحاني و تشديد جنگ و جدال باندهاي حاكميت برسر عقب نشيني ناگزير واز سر استيصال، از بمب سازي در توافقنامه ژنو؛
-رسواشدن سريع مهملات تكراري درمورد ميانه رو شدن رژيم قرون وسطايي آخوندها؛
- برملاشدن ابعاد ديگري از فساد فراگير نظام و چپاولهاي ميلياردي، از جمله فضيحت 87ميليارد يورويي پولشويي ونقل و انتقال غير قانوني ارز به تركيه ؛
-سرخوردگي و انزجار گستردة مردمي از دعاوي «اعتدال و تدبير و اميد» ووضعيت انفجاري در جامعة چپاول شده و به ستوه آمده، كه ارتجاع حاكم با صدها اعدام و برپاكردن چوبه هاي دار در ملأ عام براي مهار آن تلاش مي كند؛
- روند تحولات جاري در منطقه به ويژه درلبنان و سوريه، و به ويژه بالا گرفتن بحران در غرب عراق كه سياستهاي مداخله جويانه و مطامع رژيم ولايت فقيه دراين كشورها را در معرض تهديدهاي جدي قرار داده است، و از هم‌گسستگي و فرو ريختن جبهه اش در منطقه،
- شروع كار دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري در لاهه كه متهمان آن سركردگان حزب الله لبنان هستند. خامنه اي در آذرماه سال 1389 شخصا عليه اين دادگاه موضع گرفت و از پيامدهاي آن براي سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيمبه شدت مي ترسد.
اجلاس شورا هم چنين كارزار مقاومت براي سرنگوني استبداد مذهبي و همچنين توطئه هاي جنايتكارانه و همه جانبه يي را -كه اين ديكتاتوري تبهكار با صرف هزينه هاي گزاف و با كثيف ترين بند و بستها در منطقه و جهان، براي ازميان برداشتن تهديد اصلي موجوديت خود، يعني مقاومت سازمانيافته و يگانه جايگزين دموكراتيك (شوراي ملي مقاومت) پيگيري مي‌كند، مورد بحث و بررسي قرارداد.
اعضاي شورا تأكيد كردند كه شعله هاي آتش حمله موشكي 5ديماه به ليبرتي با استفاده از دهها موشك طراحي شده براي كشتار جمعي و حمله به اشرف به وسيلة حكومت دست نشاندة مالكي درعراق در10شهريور -كه طبق تمامي تعاريف حقوقي و رأي دادگاه اسپانيا براي رسيدگي به آن، مصداق روشن جنايت عليه بشريت و جنايت عليه جامعه بين المللي است- عمق و دامنة هدفتوطئه را به همگان نشان داد.
اجلاس شورا با قدرداني از انتشار گزارش بسيار ارزشمند و جامع و مستند ارتش آزاديبخش ملي ايران در باره حمله به اشرف، آن را تنها گزارش واقعي دراين باره توصيف كرد كه به گفته خانم رجوي در سخنانش در مراسم گراميداشت شهيدان در15دي، به خوبي «نشان داد كه مقاومت ايران نخستين خواستار و نخستين برندة هر تحقيق مستقل و جامع و شفاف (در اين باره) است». هم چنان كه اين گزارش « يك روشنگري تاريخي دربارة ضعف و ذلت حاكم بر سياست غرب و عهدشكنيهاي شرم‌آور آنهاست».
در اجلاس شورا خاطرنشان شد كه گزارش ارتش آزاديبخش ، بادكنك قدرت نمايي و داعيه‌هاي ابلهانة قدر قدرتيسركردگان زهرخوردة رژيم آخوندها، از جمله گزارش سركردة نيروي تروريستي قدس به خبرگان ارتجاع و دعاوي جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران در تلويزيون رژيم را تركاند. اين گزارش بدقت و بطور مستند نشان داد كه حمله و گروگانگيري و اعدامهاي جمعي در اشرف توسط حكومت دست نشانده عراق، چيزي جز كاربرد رذيلانه ترين و در عين حال بزدلانه‌ترين روشهاي رايج در شكنجه‌گاههاي رژيم در برابر زندانيان بي‌دفاع با بكار گرفتن خائناني كه به همدستي با جلاد كشانده مي‌شوند، نبوده است. كمااينكه كارزار شيطان سازي و دروغپردازي رژيم ولايت، براي زمينه سازي ، پيشبرد ، و توجيه توطئه هايش عليه مقاومت، با همين روشها و همين گونه عوامل كارسازي مي‌شود.
وقتي هم كه چهره كريه خيانت در صحنة كشتار روشن شد، مزدوراني كه چهره سوخته و سياه و آيندة تيره و تباه خود را، در آخر خط خيانت، در آينه نظام آدمكشان ديدند، چندي در حالت كُماي سياسي فرو رفتند و سپس يك به يك به فرموده وزارت در يك كُرهماهنگ، همة جنايتها را – به شيوه امام شيادان كه مي گفت خودشان خودشان را شكنجه مي كنند و مي‌كُشند - به خود مجاهدين نسبت دادند!
يكي ديگر از ترفند هاي رذيلانة دشمن ضدبشري كه تحت عنوان دلسوزي براي مجاهدان ليبرتي يا خانواده هاي آنان صورت مي‌گيرد، علاوه بر انداختن تقصير منتقل نكردن مجاهدين به آمريكا و كشورهاي اروپايي به گردن «رهبران» براي صاف كردن جادة دستگيري و كشتار آنان،كسب اطلاع از نقاط دقيق اصابت موشكها و وضعيت مجروحان ومصدومان به طور مستقيم از طريق مأموران استخبارات عراق و بطور غيرمستقيم از طريقمزدوران رژيم تحت عناوين مختلف از قبيل « خانواده هاي مجاهدين» است. به اين طريق دشمن به اشكال مختلف ، هم‌چنان‌كه در اطلاعية كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا به تاريخ 13 دي 92افشا شده است حريص جمع آوري اطلاعات درمورد نتايج جزئي و تاكتيكي حملات موشكي به منظور طراحي و ادامة جنايتهاي بعدي و پيگيري هدفهاي مشخص است .
دراين ميان، وضعيت دلسوزان به اصطلاحمنتقد مقاومت به چنان درجه يي از فضيحت رسيده است كه - لابد از فرط دلسوزي براي نظام- در معرفي عوامل رو سياه وزارت اطلاعات و جستجو گران مختصات ليبرتي بعد از حملة موشكي براي هدف گيريهاي دقيق تر بعدي، خم به ابرو نمي آورند تا هيچ فرصتي در نقد مجاهدين وشورا، آنهم با ركيك ترين الفاظ و عناوين، از دست نرود!
به اينان بايد گفت درصورت امكان قبول زحمت نموده و مدتي با تغيير نقش، با مقاومت ”مخالفت“ و با رژيم و اطلاعات آخوندها ”نقد وانتقاد“ پيشه كنند تا همگان ببينند تفاوت ”منتقد دلسوز“ نظامبا”مخالف“ تشنه به خون مقاومت ، دركجا و در چيست؟
تبهكاري و رسوايي مافياي جنايت، شقاوت و شناعت ولايت و مزدوران و همدستان و هم كيشان ، البتهفقط يك روي سكه است، روي ديگر سكه، هم چنان كه در گزارش ارتش آزاديبخش درخشيد، اصالت و استواري مقاومتي است مستقل و آزاديخواه كه در رويارويي با بدترين دشمن ايران و ايراني و بزرگترين تهديد و خصومت عليه بشريت معاصر و محافل و حكومتهاي پشتيبانش،ونيز در برابر نقض عهدها و خيانتهاي زنجيره يي و بي پايان آنها، تكيه به مردم ايران و نيروي وجدان را برگزيده و راه رهايي ميهن از بيداد آخوندي را در پاكبازي و پايداري به هرقيمت يافته است.

دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
29دي 1392 (19ژانويه2014)