-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

نشانه گیری به سوی تلویزیون «طلوع»

حکومت نسبت به نقش محوری شبکه تلویزیونی «طلوع» در دولت سازی، و دیده بانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری، مظنون است.تیم حاکم تمامی نهاد های ثلاثه دولت را درقبضه گرفته و به سوی یکسره کردن انتخابات به نفع خود جلو می رود. براساس لزوم دید سران حکومت، دادستانی کل موظف به ایجاد پرونده علیه تلویزیون «طلوع» شده است. طراحان تقلب انتخاباتی، از نظام نشراتی «طلوع»- پرمخاطب ترین شبکه دیداری درافغانستان- نگرانی دارند. پیش ازین، شبکه های جاسوسی خارجی وهمچنان حلقاتی واپس گرا که مزاج شان دموکراسی رسانه ای را از درون لگد میزند، بار ها سعی کرده اند برفعالیت این ایستگاه نشراتی را سنگ اندازی کنند. این تلاش ها از برخی ولایات شروع؛ تا زیر سقف شورای ملی تسری داشته واکنون صدای پروژه بازدارنده گی به طور جدی، از ارگ شنیده میشود که رابطه مستقیم با اهداف قاچاقچیان انتخاباتی دارد.
برخی حلقات، شبکه دیداری «طلوع» را با برخی اداره های جامعه بین المللی به خصوص امریکا وناتو همسو میپندارند ونقش این نهاد اطلاع رسانی را درشکل دهی ساختار دولت وتحولات سیاسی جاری، کلیدی ارزیابی میکنند.

چنانچه صفت الله صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت:
اگر کدام حزب  یا چهره سیاسی و یا وکیل شورا در این باره نظر می دهند دولت با آن هیچ مشکل ندارد
مشکل اینست که یک اعلان که آدرس آن معلوم نیست، این اعلان تحت کدام عنوان به نشر می رسد؛ سوال اینجاست که ما هراس داریم این گونه اعلانات از خارج کشور و به یک هدف مشخص و مرموز که او هم با سیاست خارجی ما ارتباط دارد این سیاست خارجی ما نباید به اعلانات تجارتی مبدل شود.»
اشارۀ سخنگوی حکومت به نشربرخی پیام های بازرگانی در رابطه به نیاز مردم وحکومت افغانستان به امضای پیمان امنیتی با امریکا است؛ امری که تیم حاکم سخن گفتن درباره آن را حق انحصاری خود میداند. این حرکت، دهن بند زدن قاطع به مطبوعات است. حتی این مسأله مورد بحث قرار دارد که اگرتلویزیون طلوع یکی ازنامزد های مشخص را درانتخابات حمایت کند، بی تردید نامزد پیروز خواهد بود. البته طلوع آشکارا وسط چنین معرکه ای پا نخواهد گذاشت؛ اما برای حراست از جایگاه بسیار اثرمند خود، یک مو سر سازش نشان نخواهد داد. کشمکش با طلوع، پرریسک تر از کشمکش های لفظی برای بیمه کردن بخشی از منافع گروهی وشخصی است. کلید انفجار اجتماعی در دست شبکه های تلویزیونی مستقل قرار دارد. ازین قرار، با جدی ترشدن چالش های سیاسی وانتخاباتی، تیم حاکم برای کم توان کردن شبکه های اطلاع رسانی از تمامی ابزارها ازجمله دادستانی کل، شورای ملی، علمای مذهبی و نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد.