-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۴, سه‌شنبه

شعری ازاستاد احمدضیاء رفعت


خط عمود

سَیر دیدار تو نگذاشت به خود پردازیم

عشق بسیار حسود است، کسی درک کند
شعله ها پرتو دود است، کسی درک کند
بوده ها، طرحِ نبود است، کسی درک کندنیست ناوقت، زنی دست به کاری هر وقت
دیر، پرورده ی زود است، کسی درک کند

قرن در قرن در اندیشه گره افگندیم
حالیا وقتِ گشود است، کسی درک کند

قطره از خاک کف مقدمِ دریا گهراست
کم شدن، عین فزود است، کسی درک کند

سَیر دیدار تو نگذاشت به خود پردازیم
عشق بسیار حسود است، کسی درک کند

سرخی حسن غزل های لبِ صبحدمت
چون رخ آه کبود است، کسی درک کند

کژی و راستی از طرز نظر می خیزد
افقی، خط عمود است، کسی درک کند
ا