-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

تشکیل دسته های شورش

فریاد هایی علنی بر ضد «خیانتکاران» درمجالس مردمی اوج گرفته است.


گزارشنامه ی افغانستان: خبرهایی غیر رسمی به نقل از منابع نزدیک به اردوگاه ضد طالبان درداخل حکومت نقل می شود که از جبهه گیری جدی میان جناح های دولتی ( عمدتاً) در سطوح میانی حکایه دارد.جلسات فرماندهان، سیاسیون وجوانان معترض در رابطه به تغییر یک جانبه ی سیاست دولت در معامله با جنگجویان طالبان و متحدان جهانی، مؤید این نکته است که لبه ی تند انتقادات خشمگینانه، آرام آرام معاونان رئیس جمهور، دکترسپنتا وبسم الله محمدی را نشانه میگیرد. حتی گروه های مسلح داوطلب تشکیل یافته است که هدف خود را یکطرفه کردن کار مارشال فهیم و خلیلی و «دیگرخائنان» میخوانند. یکی ازمخالفین با صراحت ابراز داشت که رئیس جمهور، مارشال فهیم وخلیلی با بخشی از رهبری طالبان که طرفدارپاکستان و «مجاهدین» و دشمن امریکا خوانده شده اند، دست اتحاد داده اند. اما تا کنون هیچ اطلاع مشخصی درین باره از جلسات به بیرون درز نکرده؛ هیچ کس هم نمیداند چه عناصری ازطالبان با ارکان دولت درپیوند قرار گرفته اند. کسانی که با طالبان قرابت نظری دارند میگویند آن ها حاضر به هیچ گونه نرمشی با جناح های مختلف قدرت درداخل حکومت افغانستان نشده اند و چنین فرضیه ای دروغ محض است.
یک منبع مؤثق دیگر درتماسی گفت که درکابل یک وضعیت گنگ و عجیب سایه افکنده و هسته های خود انگیخته به هدف مقابله با وضعیت، به طوراضطراری درحال شکل گرفتن اند. در رأس این هسته ها فرماندهان برکنار شده و دشمن مارشال فهیم، عنصر تحریک کننده وسازماندهنده به شمار میروند.
درهمین حال، به دنبال شایع شدن اخباری درمورد چند پارچه گی دولت به دلیل تحریکات شخصی آقای کرزی برای ازبین بردن دست آورد های 12 ساله و آزادی خود سرانه ی تمامی فرماندهان درشت طالبان، تجمع افراد مسلح در گوشه وکنار کابل وپروان درحال افزایش بوده و معلوم نیست ایجاد واحد های مسلح از سوی جوانان به چه منظوری درحال انجام است. طوری که گفته می شود، حتی جوانان دانشگاهی ودارای نظریه های جدید نیز درین هسته ها حضور برجسته دارند.
برخورد نا ملایم رئیس جمهور با والی پروان عبدالبصیر سالنگی، به خاطر تکذیب مأموریت «هیأت حقیقت یاب» و تهیه مدارک ثقه به تلویزیون «طلوع» بر بی اعتمادی وشکاف میان متحدان داخلی جریان وابسته به حامد کرزی و فرماندهان وسیاسیون جمیعت اسلامی با شدتی بی پیشنیه دامن زده است. یک منبع نزدیک به مقامات دولتی به «گزارشنامه ی افغانستان» گفت که اتحاد میان گروه های «تنظیمی» شامل درحکومت با جناح کرزی، کریم خرم وعمرداود زی، تبدیل به مأموریت نظارت دشمنانه بریکدیگر شده است. این درحالی است که حزب اسلامی تحت هدایت انجنیر حکمتیارسعی دارد از وضعیت موجود جهت گرفتن کنترول اوضاع درمناطق تحت نفوذ خویش، استفاده کند.
یکی از بازرگانان نیز اظهار داشت که خشم عمومی اردوگاه ضد طالب علیه رفتار غیرشفاف معاونان رئیس جمهور دررابطه به احساسات عمومی معطوف به طرفداری از طالبان، به مرحله ی آماده گی برای آغاز شورش های کوچک تحت رهبری فرماندهان غیرحکومتی درکابل تبدیل شده است. توزیع اسلحه با شدت ادامه دارد و همه احتمال سقوط خود به خودی دستگاه دولت را نظیر آن چه درهفته های آخر حکومت دکترنجیب الله اتفاق افتاد؛ رد نمی کنند.