-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۶, یکشنبه

اردو، می جنبد.

نخستین صدای هشدار از میان نظامیان


به گزارش پژواک، بريدجنرال مهمند کتوازى معاون ادارى قوماندانى عمومى لوژستيک وزارت دفاع، ميگويد که درصورت امضا نشدن سندامنيتى و دفاعى با امريکا و قطع کمکهاى جامعه جهانى، نيروهاى افغان احتمالاً درعرصۀ تخنيک، اکمالات و لوژستيک، با مشکل مواجه خواهد شد.
 در گفتگو با رسانه ها گفت که فعلاً در قسمت اکمالات، هيچگونه مشکلى وجود ندارند و به اندازۀ کافى سلاح و مهمات در اختيار اين قوماندانى قرار دارد که تمام قطعات وزارت دفاع را درسراسرکشور اکمال نمايد.
وى افزود: "وظيفه اصلى قوماندانى عمومى لوژستيک، گرفتن، محاسبه، نگهدارى، توزيع ورساندن اجناس به قطعات اردوى ملى درسراسرکشوراست و زمانيکه سندامنيتى با امريکا موجود باشد و امريکا وجامعه جهانى بانيروهاى نظامى افغان کمک کند، ما ميتوانيم آنرا به آسانى به تمام قطعات اردو برسانيم."
اين مقام وزارت دفاع، خواهان امضاى هرچه زودتراين سند شد و گفت که اردوى ملى به عنوان قواى مسلح ميخواهد که اين سند امضا شود؛ بخاطريکه درشرايط فعلى، هيچ کشورى بدون کمک وهمکارى کشورديگرى وظايف خود را اجرا کرده نميتواند.  
جنرال کتوازى علاوه کرد: "اردوى ملى، از نگاه پرسونل ومورال هيچگونه مشکلى ندارد؛ اما اگر سندامنيتى ودفاعى امضا نشود وکمکهاى جامعه جهانى قطع گردد، احتمالا درعرصه تخنيک، اکمالات ولوژستيک با مشکل مواجه خواهيم شد."
وى گفت که اگر سندامنيتى امضا نشود وکمک هاى جامعه جهانى قطع گردد، به شمول اردوى ملى تمام حکومت افغانستان با چالش مواجه خواهدشد.