-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

حزب اسلامی به زودی حمایت خود را از یک کاندیدا اعلام میکند.

کنایۀ قریب الرحمن سعید وابسته به جناح حکمتیار به شاخه های دولتی حزب اسلامی

قریب الرحمن سعید از مسئولان حزب اسلامی در لندن گفت که در آیندۀ نزدیک، از یک کاندید حمایت خود را اعلام خواهند کرد، که با استراتیژی حزب موافق باشد.
 وی که با خبرگزاری پژواک صحبت میکرد، افزود: "فیصلۀ حزب اسلامی در مورد انتخابات، دارای اهمیت زیادی است و از روی آن، افراد حزب اسلامی مستقر درافغانستان، رای خود را با اطمینان کامل استعمال کرده و دراین پروسه به شکل فعال اشتراک خواهند کرد."
 موصوف گفت که در روشنایی فیصلۀ فعلی حزب، کاندیدى که با حزب اسلامی ارتباط دارد میتواند که به شکل آزادانه رقابت های انتخاباتی خود را انجام دهد.
 موصوف افزود که فیصلۀ اشتراک درانتخابات را بخاطرى اخذ کرده اند که حزب اسلامی، درانتخابات آینده شورای ولایتی و ازاین طریق، در رسیدن به مشرانو جرگه، رول مهم داشته باشد.
 وی افزود: "فیصله تازۀ حزب، کم از کم چانس افرادى را کاهش خواهد داد که تحت نام حزب، به خاطر منافع شخصی شان در دروازه های مردم ایستاده اند و درحالی از ایشان خواهان کمک میشوند که حمایت حزب را با خود ندارند."
 موصوف علاوه کرد که گرچه این بار، حزب به شکل مستقیم در انتخابات شرکت نمیکند؛ اما در آینده به شکل مستقیم درانتخابات ریاست جمهورى، شورای ولایتی و پارلمان، کاندیدان مستقل خواهد داشت."
 اما قریب الرحن سعید گفت که در استراتیژی حزب، در مورد خروج نیروهای خارجی ازکشور و مصوون نگهداشتن آزادی واستقلال کشور، هیچ نوع تغيیر نیامده است.
 از سوی دیگر، جمعه خان همدرد مشاور وزیر و والی پکتیا نیز از فیصلۀ روز گذشتۀ حکمتیار، که از افراد خود خواسته است در انتخابات شرکت کنند، استقبال و حمایت کرده است. همدرد، در فیسبوک خود نوشته است: "برای تمامی اعضای متعهد حزب اسلامی، این یک فرصت است تا در انتخابات آینده، رول مثبت بازی کرده و به کاندید دلخواه شان رای بدهند. نورمحمد نورسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، درمورد فیصله تازۀ حزب اسلامی گفت که کمیسیون متعهد است تا به تمامی افغان ها، زمینۀ اشتراک درانتخابات را فراهم سازد. وی به پژواک افزود که آنها بدون درنظرداشت قوم، رنگ، زبان و سمت، به تمامی افغان ها چانس میدهد که در انتخابات سهم بگیرند. نور افزود: "هر افغان که سلاح در دست دارد؛ اما درانتخابات به جای سلاح، رای خود را استعمال میکند، ما برایش زمینۀ انتخابات را فراهم میسازیم."