-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

تایمز: حامد کرزی نمی تواند همه ی افغانستان را به گروگان بگیرد.

محتمل دانستن «تایمز» به حواله شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم

مقامات امریکایی سعی دارند که برای باقی ماندن عساکراین کشور پس از سال 2014 درافغانستان راهای دیگری بدون  توافقنامۀ امنیتی با این کشور دریافت کنند.

یک روزنامۀ غربی می نویسد، این مقامات اکنون تلاش های را آغاز کرده اند تا بدون امضای موافقتنامۀ امنیتی ازسوی  رییس جمهور کرزی یک راه دیگری سراغ کنند و زمینۀ باقی ماندن یک تعداد عساکربین المللی دراین کشور را مهیا سازند.

بیش از 37 هزار عسکرامریکایی و نوزده هزار عسکر کشورهای دیگر درحال حاضر درافغانستان حضور دارند ومتحدان غربی آرزو دارند که شماری ازاین عساکر تا چند سال آینده دراین کشور باقی بمانند.
  
روزنامۀ تایمز می نویسد:
شماری از دیپلوماتان غربی درکابل اکنون به این باوراند که رییس جمهور کرزی توافقنامۀ امنیتی با امریکا را امضا نخواهد کرد.

تعداد زیادی از دیپلوماتان خارجی و سیاستمداران افغان فکر می کنند که حامد کرزی امضای این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورده است تا از این راه مقامات غربی را تشویق کند که درانتخابات آیندۀ ریاست جمهوری از نامزد مورد نظر وی حمایت کنند و به این ترتیب او در حکومت آینده هم نقش مهم داشته باشد.

ولی رییس جمهور کرزی گفته است این توافقنامه را در صورت امضا می کند که به وی تضمین داده شود که قوای امریکایی به خانه های افغان ها دیگر حمله نخواهند کرد و امریکا پروسۀ  صلح با طالبان را عملا آغاز می کند.

روزنامه می نویسد، اکثریت نامزدان ریاست جمهوری درانتخابات آینده از امضای توافقنامۀ امنیتی با امریکا حمایت می کنند و همچنین تعداد زیاد از وزیران ومشاوران رییس جمهورکرزی هم ازامضای این توافقنامه حمایت می کنند و از تصمیم رییس جمهور که ماه گذشته آن را را امضا نکرد در حیرت اند.

روزنامۀ تایمز از قول یک دیپلومات غربی که نخواست نامش ذکر شود می گوید، حامد کرزی نمی تواند همۀ افغانستان را برای منفعت شخصی خود به گروگان گیرد.

رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان درمصاحبۀ هفتۀ جاری خود با روزنامۀ والستریت ژورنال ابراز آرزومندی کرد که این توافقنامه امضا شود و گفت که امکان دارد رییس جمهورکرزی آن را امضا کند.

یک دیپلومات امریکایی به روزنامۀ تایمز گفته است، اگر امریکا نخواهد که عساکر خود را درافغانستان باقی بگذارد، کدام نیاز به امضای  توافقنامۀ امنیتی با این کشور نخواهد داشت.

گزارش های هم منتشر شده اند که رییس جمهور آیندۀ افغانستان این توافقنامه را امضا خواهد کرد، ولی به گفتۀ روزنامه به احتمال زیاد در دور اول انتخابات آینده کدام کاندید پیروز نخواهد شد و این انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد  و آنزمان امضای این توافقنامه دیر خواهد بود.

تایمزمی نویسد:
یک تعداد متحدان امریکا تلاش های را آغاز کرده اند تا زمینۀ باقی ماندن شماری از عساکر خارجی درافغانستان را بدون توافقنامۀ امنیتی با این کشومهیا سازند، ولی روزنامه دراین باره تفصیل نداده است.

اما پروفیسر ودیر صافی استاد فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید، بدون توافقنامۀ امنیتی راه های دیگری هم برای باقی ماندن عساکرخارجی درافغانستان وجود دارد. مثلا شورای امنیت ملل متحد می تواند دراین مورد تصمیم بگیرد.
او گفت، چنین تصمیم درشورای امنیت ویتو نخواهد شد چون به قول خود رییس جمهور کرزی همۀ کشورها به استثنای ایران با توافقنامۀ امنیتی میان کابل وواشنگتن موافق اند.

پوهاند ودیر صافی  می گوید:
"از لحاظ حقوق بین المللی اگر شورای امنیت ملل متحد وضعیت یک کشور را چنین ارزیابی کند که به صلح وامنیت منطقه و جهان خطر متوجه می سازد و تصمیم اقدامات گرفته شو،د امکان دارد این ماموریت به ناتو سپرده شود و یا به کشورهای عضو شورا بگویند که ما به آنجا نیرو می فرستیم تا افغانستان باردیگر لانۀ تروریزم بین المللی وحامیان آن نشود."