-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

برائت دادن انتحاری ها از سوی کرزی

نامه نگاران، ناظران وسیاست ورزان نباید سکوت کنند. 


درنامه خبری ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور ضمن محکوم کردن حمله مرگبار بر رستورانت لبنانی گفته است مبارزه با هراس افگنی زمانی به موفقیت می انجامد که میان قربانی و هراس افگن تفاوت قایل شده و با عوامل هراس افگنی مبارزه صورت گیرد.
با این برخورد، بحران خطرناک جاری چهره اصلی خود را در برائت دادن تروریزم ویرانگر از زبان شخص اول مملکت آشکار می کند. قربانی یعنی عامل انتحاری و هراس افگن یعنی سازمان استخباراتی پاکستان. 
با حسابی که آقای کرزی دارد، طالب وعوامل تروریسم، قربانی است اما بیست تن که درحمله بر رستوران لبنانی جان خود را از دست دادند، کی ها اند؟ این نخستین بار است که مقام اول مملکت افراد انتحاری را که جنایت بزرگی را انجام داده، به بیان رسمی، یک قربانی لقب داده وبرائت میدهد. ازین قرار آزاد کردن قصدی وتحریک آمیز فعالان مرگ وترور تفسیر دیگر خود را در عرصه عملی به دست میدهد.
دراطلاعیه ریاست جمهوری، پس ازدادن تعریف جدید ازجرم وجنایت تروریستی با واژه های «قربانی» و«هراس افگن» آمده است اگر ناتو و امریکا می خواهند با مردم افغانستان همکار باشند ، باید تروریزم را آماج قرار دهند.