-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

عهد شکنی رئیس جمهور کرزی

نیویورک تایمز

رادیو آزادی: روزنامه نیویورک تایمز در شمارهء اخیر خود  بازهم در اشاره به روابط بین امریکا و افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان  "عهد شکنی رییس جمهور کرزی" که در بخش آن می نویسد:
رییس جمهور کرزی چنین فکر می کند که با قطع روابط با امریکا هیچ چیز را از دست نمی دهد، بلکه  گویا به نفع آنها هم خواهد بود. در حالی که چنین مفکوره ممکن است منافع شخصی رییس جمهور کرزی را تامین کند، اما به نوشته نیویورک تایمز به نفع کشور جنگ زده اش نیست.

روزنامه به سخنان اخیر رییس جمهور کرزی که امریکا را متهم ساخت که در کشتار مردم ملکی دست دارد، اشاره نموده نوشته است که هیچ کس از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان راضی نیست و چنین تلفات در افغان رخ هم داده است، اما به نوشته روزنامه در گزارشات ملل متحد به وضاحت و ارقام آمده است که  اکثریت تلفات ملکی در حملات طالبان رخ می دهد.

به نوشته روزنامه این مهم نیست که رییس جمهور کرزی به چه دلیل  می خواهد  با چنین رفتار و گفتار خود کشورهای را که از 13 سال به اینسو میلیاردها دالر را به افغانستان داده و قربانی جانی را هم متحمل شده اند، آزرده بسازد.

اما به نوشته روزنامه برای رهبر بعدی افغانستان هرکسی که جای آقای کرزی را  اشغال می کند این مهم است که روابط خودرا با امریکا و متحدین آن حفظ کند و با کمک های آن ها مردم افغانستان را از فلاکت های بیشتر نجات بدهد.