-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه

دکترعبدالله ودکترغنی روی پُل لرزان مناظره

احسان ضیاء و امرالله صالح، به سوی کرسی خالی تاجکان درتیم اشرف غنی


مناظره ی بالنسبه داغِ دکترعبدالله و دکتراشرف غنی احمدزی شب گذشته درتلویزیون آریانا، نشان داد که اردوگاه های پیشتاز انتخاباتی مشخص شده و دو نیرو با قابلیت پیکارجویی پر رنگ  تری سینه به سینه هم ایستاده اند.
ظرف هفته های آینده، تنش واتهام زنی از سوی جناح آقای غنی و آقای عبدالله، به یکدیگر، شکل جدی تری اختیارخواهد کرد. دکترعبدالله ازخالیگاه وضعف تیم آقای غنی (غیابت تاجک تبارها ولیبرالیسم طالبی) بهره وری بیشتری خواهد کرد ورشته ی مسایل به جاهای باریکی خواهد کشید. اما زاویه گیری استاد سیاف، تیم آقای عبدالله را مضطرب ساخته است و این احتمال قوت گرفته است که بخش اعظم آرای اقشارسنتی- جهادی که سنگرگاه اسلام عامیانه به شمار می روند، به وسیله ی استاد سیاف مسیر عوض کند. «گزارشنامه ی افغانستان» نیمه شب، این اطلاعات را از منبع تایید شده به دست آورد:
تیم اشرف غنی روی خط یک برنامه یی گسترده به حرکت درآمده وعلاوه برولایات جنوب وشرق، لنگرفزونتری را با بهره گیری از هواداران حزب افغان ملت، جبهه نجات ملی، محاذ ملی، حزب حق وعدالت و به خصوص مراکز سراسری جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم درکابل، بلخ وهرات به کار گرفته است. بخشی از کابینه ی دولت به ویژه دکترفاروق وردک و حضرت عمرزاخیلوال با همین جریان همنوایی دارند و منتظر مشخص تر شدن صفوف انتخاباتی درهفته های آتی اند.
یگانه نقطه ی آسیب این گروه، نداشتن جناح قوی از تاجک تباران است. آقای احسان ضیاء وزیرانکشاف دهات پیشین، درتلاش پرکردن خلاء غیرحاضری تاجکان دراردوگاه اشرف غنی است. افزون برآن، امرالله صالح سعی دارد ابتکار را در دست خود بگیرد؛ اما خبرهایی وجود دارد که حتی حلقات تردست که درمیدان معامله های ازین دست، کوره دیده شده اند، ازهمین اکنون چانس امرالله صالح را درتیم اشرف غنی به نفع خود ریزرف کرده اند.
مهم ترین نکته ای که درگزارش تازه قید شده، این است که دکترغنی ادعا کرده است که حامدکرزی در پس صحنه از وی حمایت می کند. مگر تحرکات وسخنرانی های آقای غنی درروز های اخیر، تیم حاکم را به نگرانی انداخته و کرزی، کرکتر آقای غنی را برای تیم خود وخانواده اش یک خطر تلقی می کند ودست وآستین بالا زده تا این تیم را خراب کند.

پیوستِ گزارش دریافتی برتقابل میان جمعه خان «همدرد» والی پکتیا با جناح جمیعت، کشاکش میان استاد سیاف ودکترعبدالله، پرداخته و تاکید کرده است که دکتر عبدالله آماده می شود که انتخابات به دور دوم گذار کند. بخش بعدی گزارش ظرف ساعات آینده پیشکش خواهد شد.