-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

رئیس جمهور به نقش بعدی آماده گی میگیرد.

توفان اعتراضات درمخالفت با نتایج اولیه ی انتخابات به راه خواهد افتاد.


برپایه ی اظهارات منبع اطلاع دهنده به «گزارشنامه ی افغانستان» یک عامل آگاه و نزدیک به رئیس جمهور گفته است که رئیس جمهور از مجموع تنش ها و پیکارهای انتخاباتی که پیوسته داغ، تحریک آمیز، وحساس تر می شود؛ انتظار دارد تا یک خلاء قانونی به وجود بیاید که بتوان از آن به عنوان بهانه ای موجه  به منظور استمرار دوره حکومت کنونی استفاده کرد. منبع افزوده است که وضع کنونی پیکارهای انتخاباتی و نمایش ائتلاف های پیاپی احزاب و گروه های سیاسی به نفع دکتر اشرف غنی، یک نوع اعتماد به نفس پیش هنگام را درسطح رهبری تیم آقای غنی ایجاد کرده است که اکثرآن ها از همین حالا از پیروزی مسلم خود در انتخابات سخن می گویند.
این درحالی است که جناح های شامل در ائتلاف انتخاباتی گروه های مجاهدین، به شمول حزب اسلامی حکمتیار، دستخوش انقطاع ومحدودیت شده اند و تا این دم، دو اردوگاه، یکی مجمع حامیان دکتر عبدالله و دیگر، جبهه ی استاد سیاف و اسماعیل خان بدون کنار آمدن با هم، سرگرم شکار هسته های آراء درگوشه و کنار کشور اند. کادر های فعال در اردوگاه مجاهدین به محوریت جمیعت اسلامی، اقتدارملی، حزب متحد ملی افغانستان ودیگر شبکه های تشکیلاتی اکنون به نارسایی ترکیب انتخاباتی و محاسبات براساس اصول وقوانین «تنظیمی» کم وبیش اما دیرهنگام پی برده اند. این گروه ها به اضافه ی رقبای نظامی جنرال دوستم در دولت کنونی (مارشال فهیم و بسم الله محمدی) از گرمی بازار انتخاباتی اشرف غنی احمدزی درشمال، شرق ومناطق مرکزی مشوش به نظر می رسند. مارشال پیشاپیش زبان خود را دراز کرده و گفته است که اگر نتایج باتوقع ما برابر نبود، «به کوه بالا میشویم.» اما اگربحثِ پیشگامی تکت انتخاباتی اشرف غنی، جدی تر شود، به «کوه بالاشدن» چندان مفید فایده نخواهد بود وقدرتی گسترده ی جنرال دوستم شمال درصحنه حضور دارد. مجموع این گونه تحولات، خود به خود راه را به ادامه کار حامدکرزی مساعد کرده و حزب اسلامی که تازه وارد میدان شده، تمامی خالیگاه های تنظیم های رقیب در شمال، شرق وپروان را پُرخواهد کرد.
این حقیقت به مرور ثقه می شود که شاید بعداز اعلان نتایج انتخابات اولی، به غیر از تیم برنده،هیچ کس حاضر به پذیرش آن نباشد. چون صد درصد درانتخابات تقلب گسترده صورت میگیرد. گروه های رقیب وبازنده، همین مسأله را بهانه کرده و هرج ومرج وسرکشی نشان خواهند داد.
یک طرف داکتر عبدالله وحاجی محقق صدای احتجاج بلند خواهد کرد وازطرف دگر دکتر اشرف غنی وجنرال دوستم خواهند گفت که باما کفر صریح شده است. ازطرف دیگرهم استاد سیاف واسماعیل خان این امادگی را دارند که اگر اندکی مداخله شود؛ شاید به هیچ صورت نتایج را قبول نکنند. نبود یک اداره ملی قوی وکم رنگ شدن حضور امریکایی ها فضای دگرگونه ای را سبب خواهد شد. درآن صورت کرزی با زبان دراز به خود حق خواهد داد که درقضیه مداخله کرده و نقش بعدی خود را آشکارا به گوش مردم برساند.