-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۶, سه‌شنبه

علت نیامدن کرزی به مراسم جنازه برداری چه بود؟

تحصن گاه «بکتاش سیاوش» به مرکزاصلی اعتراضات بدل می شود.
حامد کرزی به مشوره ی اطرافیان به مراسم بدرقه ی جنازه های نظامیان ارتش نیامد. ترس از واکنش مردم وبازمانده ها، تصمیم کرزی را تغییر داد.
از منابع غیررسمی خبرهایی در دست است که توطئه گران ضد منافع افغانستان در ارگ ریاست جمهوری، از احتمال خیزش مردم در پایتخت سراسیمه شده و جلسات عاجل به راه انداخته شده است. امروز درجلسه فوق العاده شورای وزیران، صحبت ها سردرگم و اضطراری بود. کشتار غازی آباد، مردم وارتش ملی را تکان داده؛ اما درارگ ریاست جمهوری، نشست های شباروزی به هدف سازماندهی کودتای انتخاباتی قومی به نفع تیم کرزی وفهیم قسیم درجریان است. از سوی هم گزارش می رسد که میان جنرالان ونظامی های نیروهای امنیتی ( ارتش، پلیس، امنیت ملی) یک رشته رایزنی ها و به هدف ره یافت خروج از از وضعیتی که در نتیجه ی انحراف تیم حاکم از منافع افغانستان به وجود آمده، آغاز شده است. به هر اندازه ای که تیم ارگ در کشتن روحیه ی نیروهای امنیتی، براساس یک برنامه ی واحد اصرار می ورزد و بالگرد های ارتش را برای انتقال اجساد وزخمی های گروه های دهشت افگن به فعالیت انداخته است؛ حمایت مردمی از ارتش ملی و سکتور های امنیتی افغانستان درکابل درحال افزایش است.
درهمین حال، تمرکز دسته های جوانان در اطراف تحصن گاه بکتاش «سیاوش» نماینده جوان ولسی جرگه از پایتخت درحال گسترش است. ایستاده گی بکتاش سیاوش یک امر تصادفی نیست و حلقات معینی از وی حمایت می کنند. وضعیت حالت اضطراری به خود میگیرد و دولت با چالش اعتراضات مردمی رو به رو است و این اولین بار است که تحصن گاه جوانان به مرکز اعتراض مدنی تبدیل شده است. ارتش ملی، جنرالان و عناصر ملی درنیروهای امنیتی از پالیسی ضد قانون اساسی سران ارگ به شدت ناراضی اند. اگر وضعیت به جهت اعتدال پیش نرود و تیم حاکم از خط انحراف از قانون اساسی و کارشیوه های ضد منافع افغانستان باز داشته نشود؛ امکان یک اعتراض عظیم و سپس یک شورش سراسری به منظور متوقف کردن توطئه گران وجود دارد.

طعمه دادن عمدی سربازان وافسران نظامی درمیدان های جنگ، با قطع شدن کمک نیروهای ناتو، همکاری همه جانبه از داخل ارگ با گروه طالبان به یک نقطه ای غیرقابل بازگشت تقرب کرده است. این کشتار با دنبال کردن پالیسی حمایت از دهشت افگنی درارگ بعد ازین نیز ادامه خواهد یافت. ادامه ی وضع، سبب می شود که بین مردم و نیروهای امنیتی یک اتحاد قوی به وجود می آید.