-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

لطیف پدرام؛ چرخیدن روی پاشنه

مثل این است که پدرام «دوستان وبرادران» را به تازه گی شناخته است. مگر درسیاست، حرف آخر وجود ندارد.
آخرین پیام پدرام- اگرواقعاً مال خود ایشان باشد.
چندروزاست که بارها تکرار می کنم ومی نویسم ! ازهیچ کاندیدایی حمایت نمی کنم. از اشرف غنی حمایت نمی کنم،ازعبدالله حمایت نمی کنم،ازقیوم کرزی حمایت نمی کنم،اززلمی رسول حمایت نمی کنم. خلاصه از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کنم وحمایت نخواهم کرد. دلایلش را درپیام های قبلی گفته ام. به خصوص از اشرف غنی حمایت نمی کنم چون هیج وجه مشترکی با او ندارم هیچگاه عضو ایتلاف ملی نبوده ام ونخواهم بود .یک خط، یک حرف ، یک کلمه اگر ازمن در دفاع از ایتلاف ملی داکترعبدالله یا اشرف غنی یا هر کس دیگریافتید لطفا پخش کنید دیگر چه بگویم فارسی می گویم اگر نمی دانید که به یک زبان دیگرترجمه کنم.
چه خوش است زندگانی به حریف نکته دانی
که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد
لطیف پدرام