-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه

جمعه خان «همدرد»: کرزی گفت جمعه خان یک «نر» است!

همدرد: عامل اصلی تمام بربادی های این مملکت، همین حزب اسلامی وجمیعت اسلامی است. ما این دشمنی را از نسل اول به نسل دوم انتقال دادیم؛ نشود که این دشمنی به نسل سوم انتقال داده شود.


بربنیاد داده های اطلاعاتی یک منبع مؤثق به «گزارشنامه ی افغانستان» جمعه خان همدرد از قوماندانان به نامِ حزب اسلامی ویکی ازپیشینه کاران جنگ «تنظیمی» با جمیعت اسلامی، درآستانه ی شروع رقابت های انتخاباتی، طرح جالبی را به دکترعبدالله و انجنیرمحمد خان ( ازحزب اسلامی) پیشکش کرده بود. وی گفته است که دکترعبدالله ومحمدخان بسیار کوشش کردند که من هم درین پروسه اشتراک کنم. اما من به آن ها گفتم که عامل اصلی تمام بربادی های این مملکت، همین حزب اسلامی وجمیعت اسلامی است. ما این دشمنی را از نسل اول به نسل دوم انتقال دادیم؛ نشود که این دشمنی به نسل سوم انتقال داده شود.
درگزارش به نقل از جمعه خان همدرد نقل شده است: من به دکترعبدالله وانجنیرمحمدخان گفتم که باید برپایه ی یک طرح معقول جورآمد شود؛ به طوری که باید کاندیدای ریاست جمهوری یک شخص بی طرف وغیر «تنظیمی» ( البته به اتفاق نظرهردوجناح) گزینه شود و درآن تکت انتخاباتی، نماینده جمیعت اسلامی به حیث معاون اول و نماینده حزب اسلامی به حیث معاون دوم اعلام شوند.
جمعه خان همدرد افزوده است که این طرح از طرف جمیعت اسلامی پذیرفته نشد. بعد ازآن من هم گفتم که دکترعبدالله از من چه برتری دارد که از ایشان حمایت کنم؟ من قوماندان برجسته حزب اسلامی درسمت شمال بودم و دکترعبدالله سکرتر قوماندان جمیعت. چطورمی شود با این همه دشمنی ها او را به حیث رهبر قبول نمایم؟
دربخش دیگری ازگزارش، به نقل از همدرد چنین آمده است:
کرزی به من گفت که تو از دکترعبدالله حمایت کن تاکه مساله قوم پرستی وغیره از بین برود؛ ولی من گفتم که هرگفته ی تان را قبول دارم ولی این را نه.
اما زمانی که ایتلاف انتخاباتی تشکیل شد، ومن درمطبوعات مخالف خود را اعلان کردم کرزی درمجلس ازمن خیلی توصیف کرده بود که این ادم نر است وموقف درست گرفته است!

نتیجه ای که از اظهارات جمعه خان همدرد مستفاد می شود، این است که بازی اصلی آقای کرزی درپشت پرده به گونه ی دیگری طراحی شده است که هدف ازآن، سلب آرای اعضای حزب اسلامی به دکترعبدالله است. این بخش گزارش با این نکته پایان گرفته است که درمجالس ارگ، ونشست های سری حلقات رسمی روی این نکته اصرار می شود که دکترعبدالله به هیچ وجه به ریاست جمهوری نمیرسد. ازین قرار، چشم انداز چنین زدوبند های منفی از آینده یی تیره حکایه دارد.