-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

چماقداران خامنه ای: هنوز مذاکرات هسته يی به نتيجه نرسيده، راجع به موشک های بالستيک و حمايت ايران از حزب الله صحبت می کنند.

سازمان مجاهدین خلق ایران

پاسدار سعيد قاسمی، سرکرده لباس شخصي ها و چماقداران خامنه ای در جمعی از آخوندک ها و مزدوران رژيم در مشهد گفت: ... دعا نمی کنيم که اقتدار نظام زمين بخورد. اما در وقايعی که اتفاق می افتد بايد کمی خودخوری کرد. هنوز هسته يی به نتيجه نرسيده راجع به موشکهای بالستيک و حمايت ايران از حزب الله و... صحبت می کنند. آقايان پروفسور! ما که بی سواديم شما چگونه مذاکره کرديد که اين ها همه اش را می خواهند؟ چرا جواب دندان شکنی نمی دهيد؟»
مگر سنگرهای شما شانه تخم مرغ بود که به هم ريخت. چرا هول شديد؟ اينها هيچ حرف جديدی ندارند. اوج شکوهشان در دوره اصلاحات بود. البته باز هم می گويم ما دعا نمی کنيم که اين عزيزان همان مسير را بروند. دعا می کنيم سريعتر متوجه بشوند و خودشان را متعادل کنند و فکر نکنند که در اثر خطای عده يی اگر چندهزار رأی بيشتر آوردند بايد زود هول شوند و درباره هنر و اقتصاد و... صحبت کنند و بعد هم بگويند چرا نمی آييد دفاع کنيد.
روزنامه وطن امروز از باند خامنه ای نيز نوشت: توافقنامه ژنو که بيشتر شبيه به يک امتيازدهی يکجانبه به غرب بود، به صورت اختصاصی با آمريکا امضا شد. به واسطهٴ اين توافق، نه تنها چارچوب تحريمها با خللی مواجه نشد بلکه تا اندازه ای مسير استقلال ملی کشورمان نيز با دست درازی مواجه شد.
آنچه شخص رئيس جمهور نام «حماسه اقتصادی داووس» را بر آن نهاد، جنگ لفظی شديدی ضد نظام در محيط اقتصاد جهانی به راه افتاده است.
از سوی ديگر باند رفسنجانی و روحانی مخالفان توافقنامه ژنو را هم چنان بی سواد می خوانند.
داريوش قنبری عضو سابق مجلس رژيم از همين باند گفت: «در اين که برخی مخالفان توافق ژنو بی سواد هستند هيچ ترديدی وجود ندارد و قبلاً هم اعلام نمودم که مخالفان توافق ژنو يا نادان هستند يا مغرض. يعنی اين افراد يا واقعاً درک و شعور واقعی از سياست خارجی و روابط بين الملل ندارند و يا اين که می دانند چه موفقيتهايی به دست آمده اما از روی حسادت و منافع جناحی و بی توجهی به منافع نظام توافق ژنو را رد می کنند... برای اين افراد بايد همان وصفی را به کار برد که آقای روحانی بردند و شايسته چيز ديگری نيستند، يعنی يا بی سواد و نادان هستند يا مغرض».