-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

توافق مقددماتی حکمتیار با مقامات امریکا

شرط حکمتیار، خروج کامل قوای خارجی است؛ اما شرط امریکا ایجاد موازنه میان نیروهای سیاسی درداخل.


گزارشنامه ی افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد مقامات امریکایی از چندین سال به این سو با مهندس گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی مذاکرات فشرده ومتناوبی را انجام داده و درین اواخر نشانه هایی از توافق سیاسی میان دوطرف رونما شده است. مفاد نهایی توافق در دسترس نیست اما چرخش یک باره وبه ظاهر، یک شبه ی درموضع گیری مهندس حکمتیار دررابطه با حضور واشتراک درانتخابات سوم ریاست جمهوری، ازنوعی نزدیکی مقدماتی میان دوطرف حکایه دارد. عوامل بین المللی بحران افغانستان درتلاش احیای موازنه میان نیروهای داخلی درافغانستان اند واز اشتباهات درکنفرانس بُن اول، درس گرفته اند. هدف از مذاکرات، که نماینده گان بریتانیا نیز سهم داشته اند، زمینه سازی برای مشارکت کامل حزب اسلامی درحکومت آینده بوده ونخستین فازعملی آن ورود مهندس قطب الدین «هلال» به صحنه ی انتخابات ریاست جمهوری است. این مذاکرات دراسلام آباد و پشاور از طریق سفارت وقنسولگری امریکا دردو ناحیه ی یاد شده، پنج سال ادامه داشته است. فرآیند مذاکرات بارها به اثر سخت گیری ووضع شرایط سخت افزاری تر از سوی حکمتیار، بارها به تأخیر افتاده ویا بدون نتیجه پایان گرفته بود.
شرط کلیدی حکمتیارخروج کامل نیروهای بین المللی است و درین زمینه ظاهراً حاضر به چشم پوشی از خواست های خویش نشده است. بربنیاد داده های کُلی اطلاعاتی، حکمتیار درین سال ها درداخل افغانستان حضور داشته وهنوز درداخل افغانستان است و تماس های مفصل خود با کشورهای منطقه ازجمله پاکستان، ایران و نیروهای بین المللی مستقرشامل نماینده گان انگلیس و امریکا را ادامه داده است. موازی با تیره ترشدن فضای رابطه میان تیم مشترک آقای کرزی وجمیعت اسلامی با امریکا و افزایش بحران درپی تشدید عملیات های رزمی طالبان، گزینه ی رابطه با حزب اسلامی به عنوان بخشی از عامل جایگزین درحاکمیت آینده درافغانستان مورد دلچسپی طرف های درگیر قرار داشته است.

جزئیات کامل در مورد محل اقامت حکمتیار درحالت کنونی دراطلاعات حاضر وجود ندارد اما اشاره هایی وجود داردکه حکمتیار درین سال ها دریکی از مراکز مخفی خویش در منطقه دور دست ولایت کنر یا نورستان به سر برده است. اطلاع دقیق درپنج سال پیش این بود که محل اقامت رهبر حزب اسلامی درنزدیک شهرک چغه سرای درشرق کشور قرار داشت و همیشه به واسطه ی ابزارهای نظارتی قوای بین المللی رصد شده است. نیروهای امریکا درین مدت هیچگاه اقدام به عملیات رزمی یا بازداشت حکمتیار نکرده اند.