-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

عرق ریزی سریر احمد برمک دردفاع ازکودتای انتخاباتی!

تحرکات قومی آغاز شده از قندهار، تکرار تاریخ... این بار با دوبرابر مضحکه!


سریراحمد برمک کمشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت وگو با طلوع، کاملاً درنقش مدافع جرگه سازان قندهار قرار داشت وهی با لحنی یک کمپاینر دربرابر سوالات پینگ پانگی یما «سیاوش» چپ وراست بی تابی می کرد. بنده خدا سهل پنداشته است که به نماینده گی از کمیسیونی دربرابر میلیون ها بیننده ی حساس و دارای شعور قرار گرفته است که «مستقل» خوانده شده است! این شخص با لحنی عجیب از رفتار رئیس جمهور برای مداخله در امور کاندیدا ها و  طرح گذشتن چند کاندیدا به نفع یک کاندیدای مصوب شده از سوی ارگ، چنان دفاع می کرد که اگر چهره اش در پرده تلویزیون دیده نمی شد؛ آدم گمان می کرد که ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور درین باره به رسانه ها توضیحات میدهد. من تا چند لحظه ی اول سرم روی کتابی خم بود و گمان نبرده بودم که چه کسی صحبت می کند. به زودی متوجه شدم که وی سریرخان برمک است؛ نه ایمل فیضی. و به نماینده گی از نهاد به ظاهر «مستقل» کمیسیون شکایات انتخاباتی عرق می ریزد تا مانور جرگه سازان قندهار و مداخله ی رئیس جمهور را امری عادی بشمارد و بگوید که رئیس جمهور از جرگه سازان قومی نخواسته که با وی در ارگ صحبت کنند و پیشنهاد حمایت از کاندیدای «درانی» را از آدرس حکومت مطرح کنند! خود شان خواسته اند! درجرگه ها همیشه رسم بی تغییر این است که مردم «خود شان» چنین وچنان می کنند.

سریراحمد برمک به ظن غالب از نفرات مارشال فهیم است که در کمیسیون شکایات نصب شده است. فهیم قسیم که خود به یک خدای زمینی درعرصه ی سیاسی و بازرگانی ضرورت دارد و بقای خود را درقدرتی که به تاریخ هرگز پاسخ گو نیست؛ درسایه ی «خان» های قندهار می بیند؛ درین مضحکه شامل است.