-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ اسفند ۷, چهارشنبه

مارشال فهیم راه سوم میپالد

فهیم از گروگان گیری جمیعت اسلامی ودکتر عبدالله دست آوردی نداشته است.


گزارش هایی وجود دارد که مارشال فهیم،همان طوری که استاد ربانی را قریب روزهای انتخابات ریاست جمهوری در 1388 درمیدان رها کرد و «جبهه ی ملی» را متلاشی ساخت؛ این بار نیز در صدد سودا کردن دکتر عبدالله و جمیعت اسلامی است. ایشان احساس کرده است که اوضاع به گونه ای ناگهانی درجهت خلاف محاسبات وی و حامد کرزی درحال انکشاف است. ازین قرار، به جای «بالا شدن به کوه» علی العجاله، کنار آمدن با اشرف غنی احمدزی را ترجیح داده است. اما اشرف غنی که درموضع برتر قرار دارد؛ با گرفتن کوله بار سنگین فهیم قسیم، خودش را در گودال سرنگون نمی کند. اشرف غنی بدون رضایت جنرال دوستم، دکترجلالی و دیگران دست اتفاق به فهیم نمی دهد. فهیم با جدا کردن «ائتلاف انتخاباتی» از طرح دکتر خلیلزاد درنشست های مقدماتی، حالا با دور زدن تیم دکترعبدالله، خود به میدان معامله ی شخصی با دکترغنی وارد شده است. رئیس جمهور کرزی نیز عین دیدار را با دکترغنی انجام داد. خلوت گزینی با دکترغنی یک نکته را ثابت می کند که پیشتاز بودن دکترغنی برای ارگ به اثبات رسیده است.  
فهیم وکرزی تا این دم، با افکارعمومی جامعه افغانستان وهمچنان پروژه ی راهبردی بین المللی ازدرِ نا سازگاری پیش آمده و از پسآمدهای اقدامات خویش بیمناک گشته اند. «جرگه ی تفاهم» درارگ نیز پروژه ی دیگر کرزی وفهیم است که اگر با مخالفت جامعه جهانی مواجه باشد؛ محکوم به شکست قطعی است. گویا تیم حاکم که درصدد حفظ قدرت است، ازبازدهی اندک این پروژه که بیشتر به ریسک شبیه است، چندان راضی نیست. تیم حاکم قطعاً ازقبل میدانست که مردم وجامعه جهانی با روی کار آمدن «کرزی دوم» موافقه نخواهند کرد و تحمیل آن، به مفهوم جنگ وتخطئه علیه امر مهم «انتقال مسالمت آمیز» قدرت درکشور است. تلاش برین بود که قیوم کرزی را درشکم زلمی رسول که هردو پروژه ی ارگ هستند، جا به جا کنند؛ اما تحولات درقندهار وتحرک غلزایی ها درسراسر کشور، این برنامه را بی اثرکرده است.
نه زلمی رسول ونه هم اشرف غنی احمدزی، موقعیت وصلاحیت آن را درخود نمی بینند که خاندان فهیم وکرزی را درقدرت آینده ضمانت کنند. گذشته از آن که کرزی وفهیم ظرف پنج سال دربرابرنظام سازی و مدیریت بین المللی درافغانستان «دست انداز» بنا کرده اند؛ زلمی رسول و دکترغنی تنها درقضیه ی «کابل بانک» قادر به دفاع از کرزی وفهیم نیستند. اگر درین مقطع دست از پا خطا کنند؛  همکاری جامعه جهانی وشورواشتیاق مردم را از دست میدهند.
ابقای تحمیلی زلمی رسول درقدرت، اگر با تفاهم امریکا وناتو همراه نباشد؛ قطعاً اعلام جنگ با دنیا و مردم افغانستان است.