-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

مشکل استاد سیاف و دکترعبدالله

تلاش های استاد عطا وصلاح الدین ربانی برای کنارآمدن با استاد سیاف ناکام شده است. 


گزارشی در دست است که استاد عبد رب رسول سیاف درواکنش به تلاش ها به خاطر نزدیک تر کردن موضع انتخاباتی وی با دکتر عبدالله، از روی نارضایتی عمیق، ناسازگاری خود را پنهان نمی کند. او خود را رهبر نسل دیروز وامروز جهادیان میداند و نسبت به دکترعبدالله، فهیم قسیم و قانونی سخت مظنون است. دکترعبدالله که خود روی اردوگاه جهادی تکیه کرده است؛ از جدایی محور استاد سیاف واسماعیل خان، به خاطر حمایت بی شمار مجاهدان فراموش شده وبنیاد گرایان «تنظیمی» از آنان، به تشویش است. اکثریت سربازان جهادی، درسال های اخیر از رهبران فیشنی وحصارنشین، روی گردان شده اند.
درتازه ترین گزارش گفته می شود که دکتر عبدالله مسئولیت دوری گزینی و نا همسازیِ استاد سیاف با متحدان سابق را، به دوش محمد یونس قانونی انداخته و دریک مجلس خصوصی ازقانونی به خاطر بی احترامی نسبت به استاد سیاف هنگام پیکارهای درونی انتخاباتی جهت احراز ریاست ولسی جرگه، انتقاد کرده است. دکتر عبدالله گفته است که «این همان گستاخی وقدرت طلبی قانونی صاحب بود که ما را با این حال مواجه کرده است.»
اکنون درجریان پیکارهای فشرده ی انتخاباتی میان دو جناح مشخص تر ( دکترعبدالله ودکترغنی) موقف استاد سیاف به حیث نیروی سوم مرکب از جهادی های وفادار به افکار سنتی وفقاهتی، قابل توجه است و درصورت ایجاد موازنه ی انتخاباتی میان دو طرف اصلی، خود به خود نقش تعیین کننده را دربُرد یا باختِ جناح اول و دوم به خود اختصاص می دهد.
فعالان در جناح دکتر عبدالله خیلی مایل اند طوری ترتیبات بدهند که انتخابات به دور دوم برود تا آن ها موفق به سازماندهی اردو گاه سراسری جهادی به نفع خود شوند. آنان شاید نظر و ملاحظات جامعه جهانی را دست کم گرفته اند. رفتن انتخابات به دور دوم، چانس مساعدی برای آقای کرزی برای باقی ماندن در قدرت فراهم می کند. این همان چیزی است که امریکا از بیخ، مخالف آن است. با این حال، باوصف رفت وآمد نماینده های جمعیت، امثال صلاح الدین ربانی واستاد عطا، تا کنون کدام نرمشی امیدوارانه از استاد سیاف دیده نشده است. اما حلقات نزدیک به استاد سیاف احتمال میدهند که درصورت کشانیده شدن سرنوشت انتخابات به دور دوم، استاد سیاف به «مشترکات ایدیولوژیک» پشت نمی کند وبا دکترعبدالله یکجا خواهد شد.